Raport Roczny 2022

51. Hierarchia wartości godziwej

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości:

W zależności od kategorii klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych do danego poziomu hierarchii stosuje się różne metody ustalania ich wartości godziwej.

  • Poziom 1: Ceny kwotowane na aktywnych rynkach

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio w oparciu o ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których istnieje aktywny rynek i dla których wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową będącą ceną kupna:

  • dłużne papiery wartościowe wyceniane do fixingu z platformy Bondspot lub serwisów informacyjnych Bloomberg oraz Reuters,
  • dłużne i kapitałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym w portfelu Biura Maklerskiego PKO BP,
  • instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
  • Poziom 2: techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku:

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ METODA (TECHNIKA) WYCENY OBSERWOWALNE DANE WEJŚCIOWE
POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE – CIRS, IRS, FRA Model zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o krzywe rentowności. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji FRA, IRS, OIS basis swap.
POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE – OPCJE WALUTOWE, OPCJE NA STOPĘ PROCENTOWĄ, OPCJE EQUITY TRANSAKCJE FX FORWARD, FX SWAP Model wyceny dla danego typu opcji walutowej, opcji na stopę procentową i opcje Equity.

Model zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o krzywe rentowności dla transakcji FX forward, FX swap.

Krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów swapowych, płaszczyzny zmienności dla określonych par walutowych, walutowe kursy fixingowe NBP.
OBLIGACJE KOMUNALNE PLN Model krzywej rentowności oraz marży ryzyka. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
OBLIGACJE KORPORACYJNE Model krzywej rentowności oraz marży ryzyka. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
TRANSAKCJE COMMODITY SWAP Model krzywej cen towarowych. Krzywe cen towarowych, krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów swapowych.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH WYCENIANYCH DO WARTOŚCI GODZIWEJ Rezerwę ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający w ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tworzy się indywidualnie dla każdej aktywnej polisy na koniec okresu sprawozdawczego. Rezerwa ta równa jest indywidualnemu stanowi funduszu na dzień, na który tworzone są rezerwy i jest równa liczbie jednostek zgromadzonych w ramach indywidualnego stanu funduszu przemnożonego przez cenę z dnia wyceny. Liczba jednostek funduszu, cena jednostki funduszu
  • Poziom 3: Pozostałe techniki wyceny

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa zaklasyfikowała instrumenty finansowe, które są wyceniane według wewnętrznych modeli wyceny.

Wartość godziwą papierów wartościowych kapitałowych i dłużnych zaliczonych do aktywów finansowych ustalają zarządzające nimi komórki organizacyjne Centrali, w tym Departament Produktów Skarbowych oraz Dom Maklerski. W projektowanych przez siebie przepisach wewnętrznych określają szczegółowy sposób dokonywania wyceny, w tym określenie źródeł danych pozyskiwanych do wyceny i sposobu jej wyliczenia.

Założenia modelu wartości godziwej dla aktywów finansowych wynikających z udzielonego kredytów, pożyczek lub innych umów o finansowanie będących substytutem kredytu opracowuje Departament Ryzyka Kredytowego. Model wartości godziwej dla ekspozycji kredytowych zatwierdza Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami.

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ METODA (TECHNIKA) WYCENY CZYNNIK NIEOBSERWOWALNY
INSTRUMENTY FINANSOWE NIEPRZEZNACZONE DO OBROTU OBOWIĄZKOWO WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Efektywna marża kredytowa.
AKCJE VISA INC. SERII C
UPRZYWILEJOWANE
Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość rynkową notowanych akcji zwykłych Visa Inc. z uwzględnieniem dyskonta biorącego pod uwagę ograniczoną płynność akcji serii C oraz warunki zamiany akcji serii C na akcje zwykłe. Dyskonto uwzględniające ograniczoną płynność akcji serii C oraz warunki zamiany akcji serii C na akcje zwykłe.
AKCJE VISA INC. SERII A PREFERRED Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość rynkową notowanych akcji zwykłych Visa Inc. z uwzględnieniem dyskonta biorącego pod uwagę ograniczoną płynność akcji serii A Preferred oraz warunki zamiany akcji serii A Preferred na akcje serii A Dyskonto uwzględniające ograniczoną płynność akcji serii A Preferred oraz warunki zamiany akcji serii A Preferred na akcje serii A
OBLIGACJE KORPORACYJNE Model krzywej rentowności oraz marż ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana jest w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku transakcji IRS. Spread kredytowy (marże kredytowe wyznaczane w oparciu o marże pierwotne zmodyfikowane przez kwotowania indeksów kredytowych przypisanych do emitentów na podstawie ich ratingów oraz sektorów działalności).
AKCJE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ SA Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki Prognozowane wyniki spółki.

Stopa dyskontowa.

UDZIAŁY W POLSKIM STANDARDZIE PŁATNOŚCI SP. Z O.O. Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki. Prognozowane wyniki spółki.

Stopa dyskontowa.

UDZIAŁY W SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION Wartość rynkowa udziałów oszacowana przez spółkę. Wartość rynkowa oszacowana przez spółkę.

Stopa dyskontowa.

AKCJE KRAJOWEJ IZBY ROZLICZENIOWEJ SA Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki. Prognozowane wyniki spółki.

Stopa dyskontowa.

UDZIAŁY W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” SP Z O.O. Ustalenie wartości godziwej przez rzeczoznawcę majątkowego metodą skorygowanych aktywów netto. Wartość aktywów netto spółki.
AKCJE WIELKOPOLSKIEJ GILDII ROLNO-OGRODNICZEJ SA Ustalenie wartości godziwej przez rzeczoznawcę majątkowego metodą skorygowanych aktywów netto. Wartość aktywów netto spółki.
INSTRUMENTY FINANSOWE WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE DOCHODY CAŁKOWITE
OBLIGACJE KORPORACYJNE Model krzywej rentowności oraz marż ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana jest w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku transakcji IRS. Spread kredytowy (marże kredytowe wyznaczane w oparciu o marże pierwotne zmodyfikowane przez kwotowania indeksów kredytowych przypisanych do emitentów na podstawie ich ratingów oraz sektorów działalności).
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Efektywna marża kredytowa.

Informacje finansowe

AKTYWA WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ 31.12.2022 Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 042 1 042
Pozostałe instrumenty pochodne 13 162 1 13 161
Papiery wartościowe 67 106 52 864 13 198 1 044
przeznaczone do obrotu 193 193
dłużne papiery wartościowe 164 164
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 27 27
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 2 2
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 702 1 180 120 402
dłużne papiery wartościowe 578 511 22 45
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 115 115
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 358 1 357
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 651 554 97
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 65 211 51 491 13 078 642
dłużne papiery wartościowe 65 211 51 491 13 078 642
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 3 565 3 565
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 3 565 3 565
kredyty na nieruchomości 4 4
kredyty gospodarcze 85 85
kredyty konsumpcyjne 3 476 3 476
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 84 875 52 865 27 401 4 609

ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ

31.12.2022

Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 7 469 7 469
Pozostałe instrumenty pochodne 12 978 12 978
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 7 7
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 778 778
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 21 232 7 21 225

AKTYWA WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ 31.12.2021 Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 933 933
Pozostałe instrumenty pochodne 10 903 10 903
Papiery wartościowe 64 160 49 262 13 748 1 150
przeznaczone do obrotu 248 191 57
dłużne papiery wartościowe 216 159 57
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 31 31
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 1 1
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 049 1 546 26 477
dłużne papiery wartościowe 785 614 19 152
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 144 144
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 326 1 325
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 794 788 6
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 61 863 47 525 13 722 616
dłużne papiery wartościowe 61 863 47 525 13 722 616
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 4 561 4 561
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 4 559 4 559
kredyty na nieruchomości 4 4
kredyty gospodarcze 97 97
kredyty konsumpcyjne 4 458 4 458
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 2 2
kredyty konsumpcyjne 2 2
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 80 557 49 262 25 584 5 711

ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE DO WARTOŚCI GODZIWEJ
31.12.2021
Wartość bilansowa Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 4 806 4 806
Pozostałe instrumenty pochodne 11 008 11 008
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 1 067 1 067
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 16 881 16 881

WPŁYW PARAMETRÓW ESTYMOWANYCH NA WYCENĘ DO WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA POZIOMIE 3 31.12.2022 31.12.2021
Wartość godziwa według Wartość godziwa według
scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego
Akcje Visa Inc.1 145 133 128 113
Pozostałe inwestycje kapitałowe2 189 171 191 173
Obligacje korporacyjne3 681 679 762 760
Kredyty i pożyczki udzielone klientom4 3 565 3 565 4 559 4 559
1 scenariusz zakładający współczynnik z tytułu dyskonta dotyczącego przyszłych warunków zamiany akcj serii C na akcje zwykłe na poziomie odpowiednio 0%/100%
2 scenariusz zakładający zmianę wartości wyceny o +/-5%
3 scenariusz zakładający zmianę spreadu kredytowego o +/- 10%
4 scenariusz zakładający zmianę stopy dyskontowej o +/- 0,5 p.p.

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmian w okresie wartości godziwej instrumentów finansowych na poziomie 3.

UZGODNIENIE ZMIAN W TRAKCIE OKRESÓW WARTOŚCI GODZIWEJ NA POZIOMIE 3 HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ 2022 2021
Bilans otwarcia na początek okresu 5 711 7 343
Zwiększenie zaangażowania w instrumenty kapitałowe 25 16
Zmniejszenie zaangażowania w instrumenty kapitałowe (3) (152)
Zwiększenie zaangażowania w obligacje korporacyjne 9 57
Zmniejszenie zaangażowania w obligacje korporacyjne (74) (10)
Zwiększenie zaangażowania w kredyty i pożyczki udzielone klientom 775 828
Zmniejszenie zaangażowania w kredyty i pożyczki udzielone klientom (1 610) (2 076)
Reklasyfikacja z kategorii wycenianych według zamortyzowanego kosztu do wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 39
Reklasyfikacja z kategorii wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat do wycenianych według zamortyzowanego kosztu (207)
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 51 57
Zmiana wyceny ujęta w innych dochodach całkowitych (68) (101)
Różnice kursowe 8 10
Inne (8) (300)
Stan na koniec okresu 4 609 5 711

Wyniki wyszukiwania