Raport Roczny 2022

52. Aktywa i zobowiązania finansowe, które w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej

Raport Roczny 2022

Grupa Kapitałowa jest w posiadaniu instrumentów finansowych, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są prezentowane w wartości godziwej.

Dla wielu instrumentów finansowych wartości rynkowe są niedostępne, stąd wartości godziwe są oszacowane przy zastosowaniu szeregu technik wyceny.

Wszystkie wyliczenia modelowe zawierają pewne uproszczenia i są wrażliwe na przyjmowane założenia. W przypadku pewnych grup instrumentów finansowych, ze względu na brak oczekiwanych istotnych różnic pomiędzy wartością bilansową a wartością godziwą wynikających z charakterystyki tych grup (np. krótkoterminowy charakter, wysoka korelacja z parametrami rynkowymi, unikalność instrumentu) przyjęto, że wartość bilansowa jest w przybliżeniu zgodna z wartością godziwą.

POZYCJA GŁÓWNE METODY I ZAŁOŻENIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZACOWANIA WARTOŚCI GODZIWYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEWYCENIANYCH DO WARTOŚCI GODZIWEJ
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA OD BANKÓW
 • lokaty i depozyty międzybankowe – model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego,
 • depozyty i lokaty międzybankowe o terminie zapadalności do 7 dni lub o zmiennym oprocentowaniu, kredyty lub pożyczki udzielone i zaciągnięte na rynku międzybankowym o zmiennym oprocentowaniu (zmiana oprocentowania maksymalnie co 3 miesiące) wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.
PAPIERY WARTOŚCIOWE
 • obligacje skarbowe – kwotowania rynkowe
 • obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, liczona przy wykorzystaniu krzywych rentowności, ceny udostępniane w serwisach informacyjnych Bloomberg (BVAL – Bloomberg Valuation Service) oraz Refinitiv Eikon
 • obligacje korporacyjne i komunalne – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, liczona przy wykorzystaniu krzywych rentowności i marż kredytowych
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM
 • bez rozpoznanej utraty wartości:
 • model oparty o szacowanie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych poprzez zdyskontowanie przepływów pieniężnych przy zastosowaniu bieżących stóp procentowych uwzględniających wysokość marży na ryzyko kredytowe oraz urealnione terminy spłaty wynikające z umów kredytowych. Bieżący poziom marż został wyznaczony dla transakcji zawartych w ostatnim kwartale zakończonym dniem bilansowym na instrumentach o podobnym ryzyku kredytowym. W przypadku kredytów walutowych zastosowano bieżącą marżę dla kredytów w PLN skorygowaną o koszt pozyskania waluty w transakcjach basis-swap.
 • należności z tytułu leasingu finansowego, pożyczek oraz faktoringu: wartość godziwa należności z tytułu leasingu, pożyczek oraz faktoringu została oszacowana przy zastosowaniu modelu opartego o kontraktową wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu bieżących stóp procentowych uwzględniających marżę na ryzyko kredytowe. Marże uwzględnione zostały przy zachowaniu podziału na główne grupy produktowe, tj. należności z tytułu leasingu finansowego o zmiennej stopie procentowej, należności z tytułu leasingu finansowego o stałej stopie procentowej, należności z umów leasingu finansowego nieruchomości. Model zastosowany do wyznaczenia wartości godziwej należności z tytułu leasingu, pożyczek oraz faktoringu wykorzystuje techniki wyceny oparte na parametrach niepochodzących z rynku, w związku z tym zaliczany jest do trzeciej kategorii wyceny.
 • z rozpoznaną utratą wartości: wartość godziwa jest równa wartości bilansowej,
 • kredyty i pożyczki udzielone klientom: część portfela kredytów mieszkaniowych („stary” portfel kredytów mieszkaniowych), kredyty z brakiem określonego harmonogramu spłaty, kredyty wymagalne na moment wyceny – wartość godziwa jest równa wartości bilansowej.
ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW
 • depozyty oraz inne zobowiązania wobec klientów innych niż banki o ustalonym terminie wymagalności:model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami procentowymi właściwymi dla poszczególnych produktów depozytowych. Wartość godziwa obliczana jest dla każdego depozytu oraz zobowiązania, następnie wartości godziwe dla całego portfela depozytowego grupowane są według rodzaju produktu oraz segmentu klienta.
 • zobowiązania wobec klientów: zobowiązania bez określonego harmonogramu spłaty, inne specyficzne produkty, dla których nie można mówić o istnieniu rynku – wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PKO Bank Hipoteczny SA:
 • listy zastawne – notowania na giełdzie w Luksemburgu dla listów zastawnych w EUR oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dla listów zastawnych w PLN,
 • obligacje Publicznego Programu Emisji Obligacji – notowania na rynku Catalyst,
 • obligacje Programu Emisji Obligacji oraz indywidualnej umowy – model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami rynku międzybankowego albo kwotowania rynkowego.
PKO Finance AB: notowania na giełdzie w Luksemburgu.
PKO Leasing S.A.: Model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych bieżącymi stopami kwotowania rynkowego
ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE Model oczekiwanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych w oparciu o krzywą rentowności.
KASA I ŚRODKI W BANKU CENTRALNYM ORAZ ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKU CENTRALNEGO Wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.
INNE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Wartość godziwa równa się ich wartości bilansowej.

31.12.2022 wartość bilansowa wartość godziwa
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Kasa, środki w Banku Centralnym 15 917 4 215 11 702
Należności od banków 16 101 15 841
Papiery wartościowe (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 68 556 49 891 7 779 1 733
obligacje skarbowe PLN 45 893 38 773 23
obligacje skarbowe walutowe 713 708
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 12 100 10 410
obligacje komunalne PLN 6 182 6 332
obligacje korporacyjne PLN 1 989 1 710
obligacje korporacyjne walutowe 1 679 1 447
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 7 7
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 228 164 230 438
kredyty na nieruchomości 108 803 108 642
kredyty gospodarcze 71 103 72 955
kredyty konsumpcyjne 26 548 27 152
należności z tytułu faktoringu 3 591 3 592
należności z tytułu leasingu finansowego 18 119 18 097
Inne aktywa finansowe 1 867 1 867
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 9 9
Zobowiązania wobec banków 3 011 3 009
Zobowiązania wobec klientów (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 338 854 337 983
zobowiązania wobec gospodarstw domowych 263 032 262 128
zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 58 634 58 667
zobowiązania wobec jednostek budżetowych 17 188 17 188
Otrzymane kredyty i pożyczki 2 294 2 283
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 15 510 11 798 1 265 2 187
Zobowiązania podporządkowane 2 781 2 603
Inne zobowiązania finansowe 4 387 4 387

31.12.2021 wartość bilansowa wartość godziwa
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Kasa, środki w Banku Centralnym 11 587 3 581 8 006
Należności od banków 9 010 9 009
Papiery wartościowe (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 71 282 57 930 6 507 1 780
obligacje skarbowe PLN 50 816 46 867
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 12 092 11 063
obligacje komunalne PLN 5 022 5 075
obligacje korporacyjne PLN 1 937 1 780
obligacje korporacyjne walutowe 1 415 1 432
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 229 740 231 385
kredyty na nieruchomości 119 139 118 351
kredyty gospodarcze 64 050 65 907
kredyty konsumpcyjne 26 077 26 636
należności z tytułu faktoringu 2 923 2 923
należności z tytułu leasingu finansowego 17 551 17 568
Inne aktywa finansowe 1 895 1 895
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 8 8
Zobowiązania wobec banków 3 821 3 821
Zobowiązania wobec klientów (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 321 229 321 213
zobowiązania wobec gospodarstw domowych 244 545 244 529
zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 56 854 56 854
zobowiązania wobec jednostek budżetowych 19 830 19 830
Otrzymane kredyty i pożyczki 2 461 2 461
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 23 872 16 989 3 475 3 642
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 719
Inne zobowiązania finansowe 3 335 3 335

Wyniki wyszukiwania