Raport Roczny 2022

56.1. Podział aktywów finansowych wg faz

Raport Roczny 2022
  • Należności od banków

Na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku wszystkie należności od banków znajdowały się w Fazie 1.

  • Papiery wartościowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 64 413 422 374 65 209 359
bony pieniężne NBP 80 80
obligacje skarbowe PLN 43 066 43 066
obligacje skarbowe walutowe 3 977 420 4 397
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 9 373 9 373
obligacje komunalne PLN 5 052 2 5 054
obligacje korporacyjne PLN 2 476 374 2 850 359
obligacje korporacyjne walutowe 389 389
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe 2 2 2
obligacje korporacyjne PLN 2 2 2
Wartość netto 64 413 422 376 65 211 361
bony pieniężne NBP 80 80
obligacje skarbowe PLN 43 066 43 066
obligacje skarbowe walutowe 3 977 420 4 397
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 9 373 9 373
obligacje komunalne PLN 5 052 2 5 054
obligacje korporacyjne PLN 2 476 376 2 852 361
obligacje korporacyjne walutowe 389 389
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 68 290 336 68 626
obligacje skarbowe PLN 45 898 45 898
obligacje skarbowe walutowe 713 713
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 12 108 12 108
obligacje komunalne PLN 6 206 6 206
obligacje korporacyjne PLN 1 817 195 2 012
obligacje korporacyjne walutowe 1 548 141 1 689
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (45) (25) (70)
obligacje skarbowe PLN (5) (5)
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa (8) (8)
obligacje komunalne PLN (24) (24)
obligacje korporacyjne PLN (4) (19) (23)
obligacje korporacyjne walutowe (4) (6) (10)
Wartość netto 68 245 311 68 556
obligacje skarbowe PLN 45 893 45 893
obligacje skarbowe walutowe 713 713
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 12 100 12 100
obligacje komunalne PLN 6 182 6 182
obligacje korporacyjne PLN 1 813 176 1 989
obligacje korporacyjne walutowe 1 544 135 1 679
Papiery wartościowe razem
Wartość brutto 132 703 758 374 133 835 359
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (45) (25) 2 (68) 2
Wartość netto 132 658 733 376 133 767 361

PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 61 474 44 397 61 915 380
bony pieniężne NBP 810 810
obligacje skarbowe PLN 39 613 39 613
obligacje skarbowe walutowe 3 169 3 169
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 9 894 9 894
obligacje komunalne PLN 4 091 44 4 135
obligacje korporacyjne PLN 3 465 397 3 862 380
obligacje korporacyjne walutowe 432 432
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (52) (52) (52)
obligacje korporacyjne PLN (52) (52) (52)
Wartość netto 61 474 44 345 61 863 328
bony pieniężne NBP 810 810
obligacje skarbowe PLN 39 613 39 613
obligacje skarbowe walutowe 3 169 3 169
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 9 894 9 894
obligacje komunalne PLN 4 091 44 4 135
obligacje korporacyjne PLN 3 465 345 3 810 328
obligacje korporacyjne walutowe 432 432
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 70 936 402 71 338
obligacje skarbowe PLN 50 816 50 816
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 12 097 12 097
obligacje komunalne PLN 4 982 57 5 039
obligacje korporacyjne PLN 1 750 207 1 957
obligacje korporacyjne walutowe 1 291 138 1 429
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (30) (26) (56)
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa (5) (5)
obligacje komunalne PLN (16) (1) (17)
obligacje korporacyjne PLN (3) (17) (20)
obligacje korporacyjne walutowe (6) (8) (14)
Wartość netto 70 906 376 71 282
obligacje skarbowe PLN 50 816 50 816
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa 12 092 12 092
obligacje komunalne PLN 4 966 56 5 022
obligacje korporacyjne PLN 1 747 190 1 937
obligacje korporacyjne walutowe 1 285 130 1 415
Papiery wartościowe razem
Wartość brutto 132 410 446 397 133 253 380
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (30) (26) (52) (108) (52)
Wartość netto 132 380 420 345 133 145 328
  • Kredyty i pożyczki udzielone klientom

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2022 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 1 1 1
kredyty konsumpcyjne 1 1 1
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (1) (1) (1)
kredyty konsumpcyjne (1) (1) (1)
Wartość netto
kredyty konsumpcyjne
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 195 148 33 864 8 899 237 911 212
kredyty na nieruchomości 98 224 11 016 1 860 111 100 94
kredyty gospodarcze 57 136 14 283 4 118 75 537 58
kredyty konsumpcyjne 23 702 3 160 1 877 28 739 56
należności z tytułu faktoringu 3 562 19 38 3 619
należności z tytułu leasingu finansowego 12 524 5 386 1 006 18 916 4
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (959) (3 287) (5 501) (9 747) 16
kredyty na nieruchomości (118) (837) (1 342) (2 297) (14)
kredyty gospodarcze (398) (1 586) (2 450) (4 434) (3)
kredyty konsumpcyjne (356) (654) (1 181) (2 191) 34
należności z tytułu faktoringu (6) (22) (28)
należności z tytułu leasingu finansowego (81) (210) (506) (797) (1)
Wartość netto 194 189 30 577 3 398 228 164 228
kredyty na nieruchomości 98 106 10 179 518 108 803 80
kredyty gospodarcze 56 738 12 697 1 668 71 103 55
kredyty konsumpcyjne 23 346 2 506 696 26 548 90
należności z tytułu faktoringu 3 556 19 16 3 591
należności z tytułu leasingu finansowego 12 443 5 176 500 18 119 3
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem
Wartość brutto 195 148 33 864 8 900 237 912 213
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (959) (3 287) (5 502) (9 748) 15
Wartość netto 194 189 30 577 3 398 228 164 228

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2021 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 3 3 3
kredyty konsumpcyjne 3 3 3
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (1) (1) (1)
kredyty konsumpcyjne (1) (1) (1)
Wartość netto 2 2 2
kredyty konsumpcyjne 2 2 2
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 192 555 36 543 9 329 238 427 235
kredyty na nieruchomości 104 386 14 830 2 005 121 221 81
kredyty gospodarcze 49 182 14 471 4 537 68 190 50
kredyty konsumpcyjne 23 064 3 152 1 643 27 859 47
należności z tytułu faktoringu 2 900 18 28 2 946
należności z tytułu leasingu finansowego 13 023 4 072 1 116 18 211 57
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (708) (2 263) (5 716) (8 687) (6)
kredyty na nieruchomości (68) (671) (1 343) (2 082) (19)
kredyty gospodarcze (337) (933) (2 870) (4 140) (14)
kredyty konsumpcyjne (233) (525) (1 024) (1 782) 28
należności z tytułu faktoringu (5) (18) (23)
należności z tytułu leasingu finansowego (65) (134) (461) (660) (1)
Wartość netto 191 847 34 280 3 613 229 740 229
kredyty na nieruchomości 104 318 14 159 662 119 139 62
kredyty gospodarcze 48 845 13 538 1 667 64 050 36
kredyty konsumpcyjne 22 831 2 627 619 26 077 75
należności z tytułu faktoringu 2 895 18 10 2 923
należności z tytułu leasingu finansowego 12 958 3 938 655 17 551 56
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem
Wartość brutto 192 555 36 543 9 332 238 430 238
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (708) (2 263) (5 717) (8 688) (7)
Wartość netto 191 847 34 280 3 615 229 742 231
  • Inne aktywa finansowe

INNE AKTYWA FINANSOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem W tym POCI
31.12.2022
Wartość brutto 1 868 146 2 014
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (1) (146) (147)
Wartość netto 1 867 1 867

INNE AKTYWA FINANSOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem W tym POCI
31.12.2021
Wartość brutto 1 895 136 2 031
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (136) (136)
Wartość netto 1 895 1 895
  • Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2022

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem

Rezerwy według MSSF 9

Wartość netto

Wartość nominalna Rezerwa Wartość nominalna
Rezerwa Wartość nominalna Rezerwa
Linie i limity kredytowe 62 990 (137) 7 250 (406) 140 (47) 70 380 (590) 69 790
na nieruchomości 3 568 (13) 107 (5) 8 (3) 3 683 (21) 3 662
gospodarcze 47 016 (97) 5 332 (281) 107 (36) 52 455 (414) 52 041
konsumpcyjne 8 818 (27) 1 807 (120) 25 (8) 10 650 (155) 10 495
z tytułu faktoringu 2 745 4 2 749 2 749
z tytułu leasingu finansowego 843 843 843
Pozostałe 2 824 1 2 825 2 825
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: 65 814 (137) 7 250 (406) 141 (47) 73 205 (590) 72 615
zobowiązania nieodwołalne 27 050 (60) 3 429 (211) 100 (30) 30 579 (301) 30 278
POCI 1 4 (1) 5 (1) 4
Udzielone gwarancje i poręczenia
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 8 539 (5) 1 360 (72) 679 (159) 10 578 (236) 10 342
dla podmiotów finansowych 2 735 2 735 2 735
dla podmiotów niefinansowych 5 733 (5) 1 360 (72) 679 (159) 7 772 (236) 7 536
dla podmiotów budżetowych 71 71 71
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) 315 315 315
Akredytywy dla podmiotów niefinansowych 1 343 (1) 171 (6) 1 514 (7) 1 507
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 71 71 71
Razem udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: 10 268 (6) 1 531 (78) 679 (159) 12 478 (243) 12 235
zobowiązania nieodwołalne 2 903 (5) 1 262 (71) 647 (158) 4 812 (234) 4 578
gwarancje dobrego wykonania umowy 2 499 (2) 860 (54) 281 (147) 3 640 (203) 3 437
POCI 284 (5) 284 (5) 279
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 76 082 (143) 8 781 (484) 820 (206) 85 683 (833) 84 850

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2021

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem

Rezerwy według MSSF 9

Wartość netto

Wartość nominalna Rezerwa Wartość nominalna Rezerwa Wartość nominalna Rezerwa
Linie i limity kredytowe 57 054 (125) 8 580 (262) 98 (28) 65 732 (415) 65 317
na nieruchomości 5 130 (12) 131 (5) 4 (2) 5 265 (19) 5 246
gospodarcze 39 921 (96) 6 949 (187) 71 (20) 46 941 (303) 46 638
konsumpcyjne 9 179 (17) 1 496 (70) 23 (6) 10 698 (93) 10 605
z tytułu faktoringu 2 112 4 2 116 2 116
z tytułu leasingu finansowego 712 712 712
Pozostałe 2 670 2 670 2 670
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: 59 724 (125) 8 580 (262) 98 (28) 68 402 (415) 67 987
zobowiązania nieodwołalne 17 917 (47) 4 401 (129) 56 (14) 22 374 (190) 22 184
POCI 14 (1) 14 (1) 13
Udzielone gwarancje i poręczenia
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 7 777 (9) 1 842 (56) 469 (191) 10 088 (256) 9 832
dla podmiotów finansowych 2 288 2 288 2 288
dla podmiotów niefinansowych 5 463 (9) 1 842 (56) 469 (191) 7 774 (256) 7 518
dla podmiotów budżetowych 26 26 26
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) 408 408 408
Akredytywy dla podmiotów niefinansowych 1 172 65 (4) 1 1 238 (4) 1 234
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 65 65 65
Razem udzielone gwarancje i poręczenia w tym: 9 422 (9) 1 907 (60) 470 (191) 11 799 (260) 11 539
zobowiązania nieodwołalne 2 794 (8) 1 837 (56) 469 (191) 5 100 (255) 4 845
gwarancje dobrego wykonania umowy 1 200 (2) 1 948 (38) 241 (163) 3 389 (203) 3 186
POCI 45 (2) 45 (2) 43
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 69 146 (134) 10 487 (322) 568 (219) 80 201 (675) 79 526

Wyniki wyszukiwania