Raport Roczny 2022

60. Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta

Raport Roczny 2022

KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWYM i POZAHURTOWY – ZAANGAŻOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2022*
Rynek międzybankowy – hurtowy Rynek pozahurtowy
Kontrahent Kraj Rating Lokata (wartość nominalna) Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) Papiery wartościowe (wartość nominalna) Nominalna kwota zaangażowania bilansowego Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego Środki na rachunkach NOSTRO Razem
Kontrahent 1 Polska A 66 (32) 7 667 7 733
Kontrahent 2 Luksemburg AAA 3 656 3 656
Kontrahent 3 Szwajcaria AA 880 880
Kontrahent 4 Szwajcaria AA 704 704
Kontrahent 5 Niemcy AAA 694 694
Kontrahent 6 Szwajcaria AA 593 593
Kontrahent 7 Francja A 484 484
Kontrahent 8 Szwajcaria AA 399 399
Kontrahent 9 Belgia A 103 290 393
Kontrahent 10 Niemcy AA 335 3 29 5 372
Kontrahent 11 Francja A 353 353
Kontrahent 12 Niemcy BBB 56 260 316
Kontrahent 13 Szwajcaria AA 300 300
Kontrahent 14 Polska A 279 15 294
Kontrahent 15 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej AA 4 11 192 207
Kontrahent 16 Polska A 18 2 150 170
Kontrahent 17 Francja A 42 91 133
Kontrahent 18 Niemcy A 126 126
Kontrahent 19 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej AA 124 124
Kontrahent 20 Niemcy A 70 4 74
* Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego

KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWYM i POZAHURTOWY – ZAANGAŻOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2021*
Rynek miedzybankowy – hurtowy Rynek pozahurtowy
Kontrahent Kraj Rating Lokata (wartość nominalna) Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) Papiery wartościowe (wartość nominalna) Nominalna kwota zaangażowania bilansowego Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego Środki na rachunkach NOSTRO Razem
Kontrahent 1 Polska A 5 7 668 7 673
Kontrahent 2 Luksemburg AAA 3 656 3 656
Kontrahent 26 Niemcy BBB 516 19 535
Kontrahent 10 Niemcy AA 394 10 5 409
Kontrahent 9 Belgia A 75 181 256
Kontrahent 12 Niemcy BBB 245 245
Kontrahent 16 Polska A 12 5 150 167
Kontrahent 28 Polska BBB 155 4 3 1 163
Kontrahent 14 Polska A 74 58 132
Kontrahent 23 Francja A 131 131
Kontrahent 34 Wielka Brytania BRAK 116 116
Kontrahent 11 Francja A 109 109
Kontrahent 89 Wielka Brytania AA 98 98
Kontrahent 15 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej AA 5 3 12 66 86
Kontrahent 33 Norwegia AA 84 84
Kontrahent 78 Federacja Rosyjska BBB 79 79
Kontrahent 24 Irlandia AA 75 75
Kontrahent 19 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej AA 71 71
Kontrahent 21 Austria A 46 46
Kontrahent 86 Francja A 40 40
* Bez uwzględnienia zaangażowania wobec Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego

W celu ograniczenia ryzyka kredytowego transakcji pochodnych oraz transakcji na papierach wartościowych Grupa Kapitałowa zawiera z kontrahentami umowy ramowe (na standardzie ZBP, ISDA i ICMA). Umowy ramowe umożliwiają kompensację wzajemnych wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego) oraz niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego) wynikających z transakcji, jak również skorzystanie z mechanizmu nettingu upadłościowego (close-out netting) w momencie rozwiązywania umowy ramowej na skutek wystąpienia przypadku naruszenia lub przypadku uzasadniającego rozwiązanie w stosunku do jednej lub dwóch stron umowy.

Dodatkowo Grupa Kapitałowa zawiera z kontrahentami umowy zabezpieczające (CSA – Credit Support Annex na standardzie ISDA lub Umowę zabezpieczającą według standardów ZBP), na podstawie których każda ze stron, po spełnieniu przesłanek określonych w tej umowie, zobowiązuje się do ustanowienia stosownego zabezpieczenia wraz z prawem do jego potrącenia. Wyjątek stanowią transakcje na instrumentach pochodnych zawierane pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej: PKO Bank Polski SA i PKO Bank Hipoteczny SA, które zostały zwolnione z obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie EMIR dotyczących wymiany zabezpieczeń.

Grupa Kapitałowa posiada dostęp do dwóch izb rozliczeniowych (CCP), za pośrednictwem których rozlicza określone w Rozporządzeniu EMIR transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Z dniem 1 września 2022 roku Grupa Kapitałowa weszła w wymóg wymiany początkowych depozytów zabezpieczających (IM -Initial Margin), wynikający z Rozporządzenia EMIR. Wymóg dotyczy określonych typów transakcji pochodnych, nie rozliczanych w CCP, zawartych w lub po dacie 1 września 2022 roku z kontrahentami, którzy również weszli w wymóg. Początkowy depozyt zabezpieczający składany jest u depozytariusza przez dwie strony transakcji, w formie akceptowalnych papierów wartościowych, w momencie przekroczenia tzw. thresholdu IM (kwota, o którą obniżany jest wymów IM).  Do momentu przekroczenia thresholdu IM odbywa się monitorowanie wysokości wyliczonego wymogu IM. Grupa Kapitałowa podpisuje z kontrahentami dokumentację IM, opierającą się na standardzie ISDA.

Wyniki wyszukiwania