Raport Roczny 2022

61. Praktyki forbearance

Raport Roczny 2022

Grupa Kapitałowa jako forbearance traktuje działania mające na celu dokonanie uzgodnionych z dłużnikiem lub emitentem zmian warunków umowy wymuszonych jego trudną sytuacją finansową (działania restrukturyzacyjne wprowadzające udogodnienia, które w innym przypadku nie byłyby przyznane). Celem działań forbearance jest przywrócenie dłużnikowi lub emitentowi zdolności wywiązania się z zobowiązań wobec Grupy Kapitałowej oraz maksymalizacja efektywności zarządzania wierzytelnościami trudnymi, tj. uzyskanie możliwie najwyższych odzysków, przy jednoczesnym ograniczaniu do minimum ponoszonych w związku z tym kosztów.

Zmiany warunków spłaty dokonywane w ramach forbearance mogą dotyczyć:

  • rozłożenia zadłużenia wymagalnego na raty,
  • zmiany formuły spłaty (raty annuitetowe, raty malejące),
  • wydłużenia okresu kredytowania,
  • zmiany oprocentowania,
  • zmiany wysokości marży,
  • redukcji wierzytelności.

W wyniku zawarcia i terminowej obsługi umowy forbearance wierzytelność staje się wierzytelnością niewymagalną.

Udzielenie w ramach forbearance udogodnień uznawanych jako przesłanki utraty wartości skutkuje rozpoznaniem przesłanki utraty wartości i zaklasyfikowaniem ekspozycji kredytowej do portfela ekspozycji z utratą wartości.

Włączenie takich ekspozycji do portfela ekspozycji obsługiwanych (zaprzestanie rozpoznawania umowy forbearance jako przesłanki utraty wartości) następuje nie wcześniej niż po 12 miesiącach od wprowadzenia forbearance, o ile uregulowane zostaną przez klienta wszystkie zaległości w spłacie oraz co najmniej 6 rat wynikających z umownego harmonogramu, a aktualna sytuacji klienta nie stanowi w ocenie Grupy Kapitałowej zagrożenia dla wywiązania się przez niego z warunków umowy restrukturyzacyjnej (z wyjątkiem sytuacji, gdy forbearance obejmuje redukcję wierzytelności).

Ekspozycje przestają spełniać kryteria ekspozycji ze statusem forbearance, gdy spełnione są łącznie warunki:

  • upłynęły przynajmniej 24 miesiące od włączenia ekspozycji forborne do portfela ekspozycji obsługiwanych (okres warunkowy),
  • na koniec okresu warunkowego, o którym mowa powyżej, klient nie posiada zadłużenia przeterminowanego wobec Grupy Kapitałowej przekraczającego 30 dni,
  • nastąpiła terminowa spłata przynajmniej 12 rat w docelowej wysokości.

Ekspozycje ze statusem forbearance są na bieżąco monitorowane. W całym okresie rozpoznawania statusu forbearance odpisy aktualizujący jest równy wysokości oczekiwanej straty w horyzoncie życia ekspozycji.

31.12.2022 Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Ekspozycje obsługiwane
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 12 12 12
kredyty konsumpcyjne 12 12 12
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 755 2 757 (57) 700
kredyty na nieruchomości 213 213 (12) 201
kredyty gospodarcze 350 2 352 (24) 328
kredyty konsumpcyjne 103 103 (13) 90
należności z tytułu leasingu finansowego 89 89 (8) 81
Razem ekspozycje obsługiwane 767 2 769 (57) 712
Ekspozycje nieobsługiwane
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 74 74 74
kredyty konsumpcyjne 29 29 29
obligacje korporacyjne 45 45 45
Wycenione do wartości godziwej przez inne dochody całkowite: 374 374 2 376
obligacje korporacyjne 374 374 2 376
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 1 754 45 1 799 (856) 943
kredyty na nieruchomości 356 356 (251) 105
kredyty gospodarcze 1 200 42 1 242 (554) 688
kredyty konsumpcyjne 176 3 179 (40) 139
należności z tytułu faktoringu 7 7 (2) 5
należności z tytułu leasingu finansowego 15 15 (9) 6
Razem ekspozycje nieobsługiwane 2 202 45 2 247 (854) 1 393
RAZEM ESKPOZYCJE OBJĘTE FOBREARANCE 2 969 47 3 016 (911) 2 105

31.12.2021 Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Ekspozycje obsługiwane
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 13 13 13
kredyty konsumpcyjne 13 13 13
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 706 1 707 (66) 641
kredyty na nieruchomości 266 266 (25) 241
kredyty gospodarcze 358 1 359 (27) 332
kredyty konsumpcyjne 82 82 (14) 68
Razem ekspozycje obsługiwane 719 1 720 (66) 654
Ekspozycje nieobsługiwane
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 193 193 193
kredyty konsumpcyjne 39 39 39
obligacje korporacyjne 154 154 154
Wycenione do wartości godziwej przez inne dochody całkowite: 397 397 (52) 345
obligacje korporacyjne 397 397 (52) 345
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 2 280 48 2 328 (1 165) 1 163
kredyty na nieruchomości 464 464 (266) 198
kredyty gospodarcze 1 588 46 1 634 (857) 777
kredyty konsumpcyjne 158 2 160 (32) 128
należności z tytułu leasingu finansowego 70 70 (10) 60
Razem ekspozycje nieobsługiwane 2 870 48 2 918 (1 217) 1 701
RAZEM ESKPOZYCJE OBJĘTE FOBREARANCE 3 589 49 3 638 (1 283) 2 355

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE 2022 2021
Kwota ujętych przychodów z tytułu odsetek związanych z kredytami i pożyczkami udzielonymi klientom, które podlegały forbearance 143 87

Wyniki wyszukiwania