Raport Roczny 2022

63. Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla osób prywatnych

Raport Roczny 2022

Grupa Kapitałowa w sposób szczególny analizuje portfel kredytów hipotecznych dla osób prywatnych w walutach wymienialnych. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje jakość tego portfela i analizuje ryzyko pogorszenia się jakości tego portfela. Obecnie jakość portfela pozostaje na akceptowanym poziomie. Grupa Kapitałowa uwzględnia to ryzyko w zarządzaniu adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym.

W opublikowanych 28 marca 2022 roku, 23 września 2022 roku i 9 grudnia 2022 roku komunikatach z posiedzeń Komitetu Stabilności Finansowej jako najistotniejsze źródło zagrożeń dla stabilności systemu finansowego identyfikowanych przez KSF pozostaje ryzyko prawne mieszkaniowych kredytów walutowych m.in. dlatego, że liczba spraw sądowych dotyczących tych kredytów nadal rośnie, a istotna część tych spraw kończy się unieważnieniem umów kredytowych. W opinii KSF rozstrzygnięcia prowadzące do unieważnienia umowy, a tym bardziej godzące w ekonomiczną logikę rozliczeń między stronami po takim unieważnieniu, nie są proporcjonalne w stosunku do skutków najczęściej kwestionowanych postanowień umownych, zakłócają funkcjonowanie podstawowych mechanizmów rynkowych oraz generują bardzo istotne obciążenia dla sektora bankowego. Może to w efekcie doprowadzić do istotnego osłabienia jego odporności, niosąc negatywne skutki dla deponentów i zdolności banków do dalszego finansowania rozwoju polskiej gospodarki. W ocenie KSF zasadne jest przypomnienie publicznie dostępnych stanowisk przedstawionych przez NBP oraz UKNF w związku z postępowaniem toczącym się przed Sądem Najwyższym. System prawny nie powinien abstrahować od zasad ekonomii i sprawiedliwości społecznej i w sposób nieuzasadniony prowadzić do uprzywilejowania kredytobiorców walutowych względem osób, które w tym samym czasie zdecydowały się na kredyt złotowy, np. chcąc uniknąć ryzyka walutowego. Podnoszona przez kredytobiorców abuzywność postanowień umownych nie może być wykorzystywana instrumentalnie dla unikania niekorzystnych skutków zawartej umowy, związanych z materializacją ryzyka kursowego. Zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, w tym zasadami odpłatności i ekwiwalentności świadczeń, udostępnieniu kapitału finansowego powinien odpowiadać obowiązek jego zwrotu oraz wynagrodzenie ze strony korzystającego z tego kapitału, przynajmniej w wysokości pokrywającej poniesione koszty. Zdaniem KSF rozwiązania polubowne (ugody z klientami) pozostają wartościową alternatywą dla sądowej drogi rozstrzygania sporów.

KREDYTY I POŻYCZKI NA NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRYWATNYCH (BANKOWOŚĆ DETALICZNA I PRYWATNA) WEDŁUG WALUT 31.12.2022 31.12.2021
brutto odpis netto brutto odpis netto
w walutach lokalnych 93 835 (1 400) 92 435 99 887 (1 212) 98 675
PLN 93 502 (1 353) 92 149 99 435 (1 191) 98 244
UAH 333 (47) 286 452 (21) 431
w walutach obcych 11 637 (765) 10 872 15 610 (749) 14 861
CHF 9 353 (677) 8 676 13 100 (679) 12 421
EUR 2 244 (83) 2 161 2 469 (67) 2 402
USD 34 (5) 29 33 (3) 30
INNE 6 6 8 8
Razem 105 472 (2 165) 103 307 115 497 (1 961) 113 536

 

Kredyty i pożyczki na nieruchomości w walutach wymienialnych udzielone osobom prywatnym według daty udzielenia Indeksowane Denominowane Razem Indeksowane Denominowane Razem
31.12.2022 31.12.2021
do 2002 roku Wartość brutto 28 28 42 42
Odpisy na straty kredytowe (1) (1) (1) (1)
Wartość netto 27 27 41 41
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 2 737 2 737 3 930 3 930
od 2003 roku do 2006 roku Wartość brutto 1 976 1 976 2 939 2 939
Odpisy na straty kredytowe (111) (111) (108) (108)
Wartość netto 1 865 1 865 2 831 2 831
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 30 771 30 771 37 734 37 734
od 2007 roku do 2009 roku Wartość brutto 4 911 4 911 7 240 7 240
Odpisy na straty kredytowe (490) (490) (515) (515)
Wartość netto 4 421 4 421 6 725 6 725
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 35 811 35 811 45 782 45 782
od 2010 roku do 2012 roku Wartość brutto 2 439 2 268 4 707 2 807 2 567 5 374
Odpisy na straty kredytowe (76) (85) (161) (55) (68) (123)
Wartość netto 2 363 2 183 4 546 2 752 2 499 5 251
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 8 741 10 344 19 085 9 739 11 208 20 947
od 2013 roku do 2016 roku Wartość brutto 4 11 15 4 11 15
Odpisy na straty kredytowe (2) (2) (2) (2)
Wartość netto 4 9 13 4 9 13
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 18 34 52 18 37 55
Razem Wartość brutto 2 443 9 194 11 637 2 811 12 799 15 610
Odpisy na straty kredytowe (76) (689) (765) (55) (694) (749)
Wartość netto 2 367 8 505 10 872 2 756 12 105 14 861
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 8 759 79 697 88 456 9 757 98 691 108 448

Wyniki wyszukiwania