Raport Roczny 2022

62. Informacje o sekurytyzacji portfela leasingowego i pakietowej sprzedaży wierzytelności

Raport Roczny 2022

We wrześniu 2019 roku Grupa Kapitałowa poprzez spółkę PKO Leasing SA przeprowadziła transakcję sekurytyzacji wierzytelności leasingowych o wartości 2 500 milionów PLN. 26 września 2019 roku Spółka dokonała sprzedaży wierzytelności leasingowych do spółki celowej Polish Lease Prime 1 Designated Activity Company (Polish Lease Prime 1 DAC) z siedzibą w Dublinie (Irlandia). Nabyte wierzytelności spółka celowa sfinansowała głównie poprzez emisję papierów wartościowych (obligacji) przeprowadzoną 26 września 2019 roku z terminem wykupu 28 grudnia 2029 roku oraz ze środków pozyskanych w ramach Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA. Obligacje o wartości nominalnej 1 835 milionów PLN zostały objęte przez podmioty spoza Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Celem i korzyścią transakcji sprzedaży wierzytelności do spółki celowej było pozyskanie źródeł długoterminowego finansowania i ich dywersyfikacja.

Na 31 grudnia 2022 roku wartość należności stanowiących przedmiot transakcji sekurytyzacji wierzytelności leasingowych wyniosła 992 miliony PLN, na 31 grudnia 2021 roku wartość 1 992 milionów PLN.

Wartości bilansowe aktywów i zobowiązań finansowych objętych sekurytyzacją zaprezentowano w poniższej tabeli:

SEKURYTYZACJA Wartość transakcji Kwota ryzyka pozostająca w Grupie Kapitałowej Wartość transakcji Kwota ryzyka pozostająca w Grupie Kapitałowej
31.12.2022 31.12.2022
wartość bilansowa aktywów 992 992 1 992 1 992
wartość bilansowa zobowiązań 1 067 1 067 2 139 2 139
Pozycja netto (75) (75) (147) (147)

Ponadto w 2022 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła pakietowe sprzedaże (wierzytelności bilansowych i pozabilansowych) blisko 43 tysiące sztuk wierzytelności od klientów detalicznych oraz gospodarczych o zadłużeniu ogółem ponad 1 351 milionów PLN (w 2021 roku 1 331 milionów PLN). Łączna wartość bilansowa rezerw na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedaży wierzytelności na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 4 miliony PLN (na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 2 miliony PLN). W wyniku sprzedaży wierzytelności zostały przeniesione wszystkie ryzyka i korzyści, w związku z powyższym Grupa Kapitałowa zaprzestała ujmowania tych aktywów.

Grupa Kapitałowa nie otrzymała papierów wartościowych z tytułu powyższych transakcji.

 

Wyniki wyszukiwania