Raport Roczny 2022

69. Adekwatność kapitałowa

Raport Roczny 2022
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

Adekwatność kapitałowa jest stanem, w którym poziom ryzyka podejmowanego przez Grupę Kapitałową Banku w związku z rozwojem działalności biznesowej, może zostać pokryty posiadanym kapitałem, którego poziom i struktura są adekwatne do obowiązujących wymogów nadzorczych, określonego poziomu tolerancji na ryzyko oraz przyjętego horyzontu czasowego. Proces zarządzania adekwatnością kapitałową obejmuje w szczególności przestrzeganie obowiązujących regulacji organów nadzoru i kontroli, a także określonego w Banku oraz Grupie Kapitałowej Banku poziomu tolerancji na ryzyko oraz proces planowania kapitałowego, w tym politykę dotyczącą źródeł pozyskiwania kapitału.

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest zapewnienie odpowiedniego poziomu i struktury funduszy własnych w odniesieniu do skali prowadzonej działalności, wymogów nadzorczych oraz ekspozycji na ryzyko.

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej obejmuje:

 • określanie oraz realizację pożądanych przez Grupę celów kapitałowych,
 • identyfikację i monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka,
 • pomiar lub szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka oraz łącznego kapitału wewnętrznego,
 • ustalanie wartości progowych dla miar adekwatności kapitałowej,
 • prognozowanie, monitorowanie oraz raportowanie poziomu i struktury funduszy własnych,
 • zarządzanie strukturą bilansu pod kątem optymalizacji jakości posiadanych przez Grupę Kapitałową funduszy własnych,
 • kapitałowe działania awaryjne,
 • testy warunków skrajnych,
 • prognozowanie wymogu w zakresie funduszy własnych,
 • ocenę rentowności obszarów biznesowych i segmentów klienta.

Miarami adekwatności kapitałowej są:

 • łączny współczynnik kapitałowy (TCR),
 • relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego,
 • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1),
 • współczynnik kapitału Tier 1 (T1),
 • wskaźnik dźwigni,
 • wskaźnik MREL – TREA,
 • wskaźnik MREL – TEM.

Celem monitorowania poziomu miar adekwatności kapitałowej jest określenie stopnia spełniania norm nadzorczych oraz identyfikacja przypadków wymagających uruchomienia kapitałowych działań awaryjnych lub przygotowania planu ochrony kapitału.

Podstawowe regulacje obowiązujące w procesie oceny adekwatności kapitałowej to:

 • ustawa Prawo bankowe,
 • rozporządzenie CRR,
 • ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (z późniejszymi zmianami), (ustawa o nadzorze makroostrożnościowym),
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (weszło w życie z dniem 11 czerwca 2021 roku),
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego (weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2021 roku),
 • ustawa z 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (z późniejszymi zmianami).

Minimalny poziom współczynników kapitałowych utrzymywanych przez Grupę Kapitałową, zgodnie z art. 92 rozporządzenia CRR
• łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 8,0%
• współczynnik kapitału Tier 1 (T1) 6,0%
• współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 4,5%

Wymóg połączonego bufora ponad minima określone w art. 92 rozporządzenia CRR, stanowiący sumę obowiązujących buforów 31.12.2022 31.12.2021
Łącznie: 4,52% 3,51%
• zabezpieczającego 2,5% 2,5%
• antycyklicznego 0,02% 0,01%
• ryzyka systemowego1 0% 0%1
• z tytułu zidentyfikowania Banku jako instytucji o znaczeniu systemowym („O-SII”) 2%2 1%
1) W dniu 19 marca 2020 roku, w związku z epidemią COVID-19, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów znoszące bufor ryzyka systemowego. Tym niemniej wcześniej obowiązujący bufor w wysokości 3% uwzględniany jest w kalkulacji wymaganego poziomu współczynników do spełnienia warunków wypłaty dywidendy.
2) Bufor stanowi udział łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z rozporządzeniem CRR. 20 grudnia 2022 roku PKO Bank Polski otrzymał decyzję KNF z 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank.

Domiar kapitałowy (dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych) 31.12.20221 31.12.2021
• dla łącznego współczynnika kapitałowego: 0,00 p.p. 0,11 p.p.
• dla współczynnika kapitału Tier 1 0,00 p.p. 0,08 p.p.
• dla współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 0,00 p.p. 0,06 p.p.
1) 7 listopada 2022 roku Bank otrzymał decyzję KNF, w której stwierdziła wygaśnięcie decyzji w sprawie zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2 grudnia 2022 roku PKO Bank Polski S.A. otrzymał pismo BFG w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”, ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities). BFG określił docelowy wymóg MREL dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko „TREA” i miary ekspozycji całkowitej „TEM”, które muszą zostać spełnione na koniec 2023 roku oraz wyznaczył cele śródokresowe.

Przyjęte poziomy TREA oraz TEM zostały skorygowane o wyłączenie z konsolidacji PKO Banku Hipotecznego S.A.

Jednocześnie BFG zwolnił PKO Bank Hipoteczny S.A. z obowiązku utrzymywania minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych.

Wymagane poziomy zostały określone w tabeli poniżej:

w % 31.12.2022 31.12.2023
MREL (TREA) 11,68 15,36
MREL (TEM) 4,46 5,91

Wpływ MSSF 9 na fundusze własne i mierniki adekwatności kapitałowej reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2395 z 12 grudnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do rozwiązań przejściowych dotyczących złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne oraz dotyczących traktowania jako duże ekspozycje niektórych ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego denominowanych w walucie krajowej dowolnego państwa członkowskiego. Zgodnie z tą regulacją banki mogą stosować przepisy przejściowe w zakresie funduszy własnych i powiększać kapitał podstawowy Tier I związany z wdrożeniem nowego modelu utraty wartości w okresie kolejnych 5 lat od daty 1 stycznia 2018 roku, przy czym współczynnik korygujący maleje z okresu na okres.

Ponadto 27 czerwca 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/873 z 24 czerwca 2020 roku zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (dalej Rozporządzenie 2020/873). Przepis ten pozwala na złagodzenie wpływu na kapitał Tier 1 kwoty odpisów utworzonych od 1 stycznia 2020 roku.

Rozwiązanie takie może być stosowane do 2024 roku włącznie, przy czym przyporządkowany to tej wartości współczynnik korygujący maleje z okresu na okres. Bank podjął decyzję, w świetle art. 473a ust. 7a CRR wprowadzonego powyższym Rozporządzeniem, o skorzystaniu z opcji, zgodnie z którą do korekty łagodzącej wpływ wprowadzenia MSSF 9 na fundusze własne przypisywana jest waga ryzyka równa 100 % i uzyskana wartość dodawana jest do miary ekspozycji całkowitej.

Zgodnie z art. 468 CRR (zmienionym ww. Rozporządzeniem 2020/873) banki mogą stosować tymczasowe traktowanie niezrealizowanych zysków i strat wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody w związku z pandemią COVID-19. Podejście to pozwala na wyłączenie z obliczeń pozycji kapitału podstawowego Banku części niezrealizowanych zysków i strat skumulowanych od dnia 31 grudnia 2019 roku ujętych w bilansie w pozycji „zmiany wartości godziwej instrumentów dłużnych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody”, odpowiadających ekspozycjom wobec rządów centralnych, samorządów regionalnych lub władz lokalnych, oraz wobec podmiotów sektora publicznego, z wyłączeniem tych aktywów finansowych, które są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. Grupa Kapitałowa Banku podjęła decyzję o stosowaniu powyższego tymczasowego traktowania począwszy od danych za grudzień 2021 roku i zawiadomiła o tej decyzji Komisję Nadzoru Finansowego.

Ponadto, od danych za listopad 2021 Grupa zdecydowała się na wykorzystanie możliwości wskazanej w wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego określonych w ramach jednolitego zbioru pytań i odpowiedzi (single rulebook Q&A nr 2015_1887). Zgodnie z odpowiedzią EBA aktywa z tytułu podatku odroczonego związane z zyskami lub stratami na zabezpieczeniach przepływów pieniężnych (które nie są włączane do funduszy własnych zgodnie z art. 33 CRR) nie muszą być uwzględniane także w aktywach z tytułu dochodowego podatku odroczonego uwzględnianych w odliczeniach od funduszy własnych zgodnie z art. 36 oraz 48 CRR.

FUNDUSZE WŁASNE DLA POTRZEB ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej w 2022 roku i w 2021 roku utrzymywał się na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej limitów nadzorczych. W całym okresie minimalne wymogi kapitałowe były spełnione.

WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH (FILAR I)

Grupa Kapitałowa wylicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla następujących rodzajów ryzyka:

RYZYKO KREDYTOWE metodą standardową stosując następujące formuły w zakresie:
EKSPOZYCJI BILANSOWYCH – iloczyn wartości bilansowej (uwzględniającej wartość korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego), wagi ryzyka przypisanej ekspozycji zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego oraz 8% (przy uwzględnieniu uznawalnych zabezpieczeń),
UDZIELONYCH ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH – iloczyn wartości zobowiązania (uwzględniającej wartość korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego), wagi ryzyka produktu, wagi ryzyka przypisanej ekspozycji pozabilansowej zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego oraz 8% (przy uwzględnieniu uznawalnych zabezpieczeń),
TRANSAKCJI POZABILANSOWYCH (INSTRUMENTÓW POCHODNYCH) – iloczyn wagi ryzyka przypisanej transakcji pozabilansowej zgodnie z metodą standardową wyliczania wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego, ekwiwalentu bilansowego transakcji pozabilansowych oraz 8%.
RYZYKO OPERACYJNE • zgodnie z podejściem AMA – w zakresie działalności prowadzonej przez Bank, z uwzględnieniem oddziału w Niemczech i oddziału w Czechach oraz z wyłączeniem oddziału w Słowacji,
• zgodnie z podejściem BIA – w zakresie działalności oddziału w Słowacji oraz w zakresie działalności podmiotów Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją ostrożnościową.
RYZYKO RYNKOWE • ryzyka walutowego – wyliczanego metodą podstawową,
• ryzyka cen towarów – wyliczanego metodą uproszczoną,
• ryzyka instrumentów kapitałowych – wyliczanego metodą uproszczoną,
• ryzyka szczególnego instrumentów dłużnych – wyliczanego metodą podstawową,
• ryzyka ogólnego instrumentów dłużnych – wyliczanego zgodnie z podejściem opartym na duracji,
• pozostałych rodzajów ryzyka innych niż ryzyko delta (ryzyko non-delta) wyliczanych metodą scenariuszową w przypadku opcji, dla których Bank stosuje własne modele wyceny oraz metodą delta plus dla pozostałych opcji,
POZOSTAŁE RYZYKA • ryzyka rozliczenia i ryzyka dostawy – wyliczanego metodą określoną w Tytule V „Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia” rozporządzenia CRR,
• ryzyka kredytowego kontrahenta – w tym ekspozycji wobec kontrahenta centralnego – wyliczanego metodą standardową określoną w Rozdziale 6 „Ryzyko kredytowe kontrahenta” Tytułu II „Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego” rozporządzenia CRR,
• ryzyka z tytułu korekty wyceny kredytowej – wyliczanego metodą określoną w Tytule VI „Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej” rozporządzenia CRR,
• przekroczenia limitu dużych ekspozycji – wyliczanego metodą określoną w § 395-401 rozporządzenia CRR,

31.12.2022 31.12.2021
dane przekształcone
31.12.2021
dane opublikowane
Kapitał własny 35 435 37 693 37 693
kapitały: zakładowy, zapasowy, rezerwowy i fundusz ogólnego ryzyka 32 496 32 291 32 291
niepodzielony wynik finansowy 8 651 6 270 6 270
wynik roku bieżącego 3 333 4 874 4 874
inne całkowite dochody oraz udziały niekontrolujące (9 045) (5 742) (5 742)
Wyłączenia z kapitału własnego: (2 154) 895 895
dekonsolidacja – korekty z tytułu konsolidacji ostrożnościowej (224) (268) (268)
wynik roku bieżącego 3 290 4 862 4 862
zabezpieczenie przepływów pieniężnych (5 220) (3 699) (3 699)
Inne pomniejszenia funduszy: 3 404 2 962 2 966
wartość firmy 961 961 961
inne wartości niematerialne 1 508 1 461 1 461
pozycje sekurytyzacyjne 12 54 54
dodatkowe korekty aktywów (AVA, DVA, NPE) 923 486 490
Tymczasowe traktowanie niezrealizowanych zysków i strat na papierach wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 CRR 1 357 1 238 1 235
Przejściowe odwrócenie wpływu MSSF 9 1 651 1 763 1 482
Zysk/(strata) roku bieżącego 946 2 575 1 975
Fundusze Tier 1 38 139 39 412 38 524
Fundusze Tier 2 (dług podporządkowany) 2 584 2 700 2 700
Fundusze własne 40 723 42 112 41 224
Wymogi w zakresie funduszy własnych 18 328 17 990 18 093
Ryzyko kredytowe 15 594 15 973 16 076
Ryzyko operacyjne1 2 358 1 793 1 793
Ryzyko rynkowe2 339 183 183
Ryzyko korekty wyceny kredytowej 37 41 41
Łączny współczynnik kapitałowy 17,78% 18,73% 18,23%
Współczynnik kapitału Tier 1 16,65% 17,53% 17,03%
1) W 2022 roku nastąpił wzrost wymogu w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego o 565 milionów PLN będący w głównej mierze konsekwencją rosnących kosztów ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów hipotecznych w CHF.
2) Wzrost wartości wymogu na ryzyko rynkowe na koniec 2022 roku spowodowana była przede wszystkim wystąpieniem wymogu z tytułu ryzyka walutowego w wysokości 135 milionów PLN.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Rozporządzenie CRR instytucje mogą włączyć zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I po podjęciu formalnej decyzji potwierdzającej ostateczny wynik finansowy instytucji w danym roku lub, przed podjęciem ww. formalnej decyzji, po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia właściwego organu. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) zawartymi w jednolitym zbiorze pytań i odpowiedzi (single rulebook Q&A) przedstawiającymi stanowisko EBA dotyczące momentu rozpoznawania zysków rocznych oraz śródrocznych w danych dotyczących adekwatności kapitałowej (Q&A 2018_3822, Q&A 2018_4085 oraz Q&A 2013_208), od momentu kiedy instytucja formalnie spełnia kryteria pozwalające mu zaliczyć zysk za dany okres do kapitału Tier I, uznaje się, że zysk ten powinien być zaliczony na datę wsteczną (datę zysku a nie datę spełnienia kryterium) i należy dokonać korekty funduszy własnych na datę której dotyczy zysk.

Z uwagi na fakt, iż w dniu 12 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonało zatwierdzenia podziału zysku Banku, oraz do końca czerwca 2022 roku został zakończony formalny podział zysków części pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej Banku konsolidowanej ostrożnościowo, powyższe wytyczne mają zastosowanie do funduszy własnych Grupy w odniesieniu do danych według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Gdyby nie były stosowane rozwiązania przejściowe dotyczące częściowego odwrócenia wpływu MSSF 9 zgodnie z art. 473a rozporządzenia CRR, Kapitał Tier 1 Grupy wyniósłby 36 414 mln PLN, Łączny Kapitał 38 998 mln PLN, współczynnik kapitału Tier 1 byłby na poziomie 16,04%, łączny współczynnik kapitałowy 17,18%, a wskaźnik dźwigni 8,05%.

Gdyby nie stosowano tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków i strat wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR, Kapitał Tier 1 Grupy wyniósłby 36 661 mln PLN, Łączny Kapitał 39 245 mln PLN, współczynnik kapitału Tier 1 wyniósłby 16,03%, łączny współczynnik kapitałowy 17,16%, a wskaźnik dźwigni 8,07%.

Zgodnie z Rozporządzeniem CRR, na potrzeby adekwatności kapitałowej stosuje się konsolidację ostrożnościową, która, w odróżnieniu od konsolidacji zgodnej z MSSF, obejmuje tylko podmioty zależne spełniające definicję instytucji, instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych. Ponadto na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia CRR z konsolidacji ostrożnościowej mogą być wyłączone podmioty, których łączna wartość aktywów i pozycji pozabilansowych jest niższa niż 10 mln EUR.

Pozostałe jednostki zależne niekonsolidowane metodą pełną na potrzeby konsolidacji ostrożnościowej wyceniane są metodą praw własności.

Grupę Kapitałową na potrzeby konsolidacji ostrożnościowej stanowią:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Grupa Kapitałowa PKO Leasing S.A.,
 • PKO BP BANKOWY PTE S.A.,
 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Grupa Kapitałowa KREDOBANK S.A.,
 • PKO Finance AB,
 • PKO BP Finat sp. z o.o.,
 • PKO Bank Hipoteczny S.A.,
 • Grupa Kapitałowa Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A.

Z konsolidacji ostrożnościowej wyłączone są podmioty niefinansowe i ubezpieczeniowe.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM CRR (KONSOLIDACJA OSTROŻNOŚCIOWA)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT zgodny z rozporządzeniem CRR 31.12.2022 31.12.2021
Wynik z tytułu odsetek 11 725 9 861
Przychody z tytułu odsetek 20 065 10 554
Koszty z tytułu odsetek (8 340) (693)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 689 4 278
Przychody z tytułu prowizji i opłat 6 254 5 445
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1 565) (1 167)
Wynik pozostały 427 729
Przychody z tytułu dywidend 12 12
Wynik na operacjach finansowych 360 63
Wynik z pozycji wymiany (66) 437
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych (10) 205
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 131 12
Wynik na działalności biznesowej 16 841 14 868
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1 476) (1 329)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (63) (46)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (1 914)
Koszty działania (7 675) (6 038)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (1 259) (1 071)
Udział w zyskach i stratach jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 247 97
Zysk/(strata) brutto 4 701 6 481
Podatek dochodowy (1 411) (1 619)
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 290 4 862
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 290 4 862
KAPITAŁ WEWNĘTRZNY (FILAR II)

W 2022 roku Grupa Kapitałowa wyznaczała kapitał wewnętrzny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa:

 • rozporządzeniem CRR,
 • ustawą Prawo bankowe,
 • rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (weszło w życie z dniem 11 czerwca 2021 roku),
 • rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego (weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2021 roku),
 • ustawą o nadzorze makroostrożnościowym,

oraz przepisami wewnętrznymi Banku i Grupy Kapitałowej.

Kapitał wewnętrzny to szacowana kwota kapitału, niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy Kapitałowej. Celem szacowania kapitału wewnętrznego jest określenie funduszy własnych na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo działalności przy uwzględnieniu zmian profilu i skali prowadzonej działalności oraz niekorzystnych warunków skrajnych oraz umożliwienie bardziej efektywnego zarządzania Grupą Kapitałową nakierowanego na poprawę rentowności działalności i rentowności zainwestowanego kapitału.

Kapitał wewnętrzny na pokrycie istotnych rodzajów ryzyka jest ustalany zgodnie z metodami określonymi w przepisach wewnętrznych.

Wysokość relacji funduszy własnych do kapitału wewnętrznego Grupy Kapitałowej utrzymywała się na poziomie powyżej zarówno limitu ustawowego, jak i wewnętrznego Grupy Kapitałowej.

UJAWNIENIA (FILAR III)

Grupa Kapitałowa ogłasza w cyklu kwartalnym informacje dotyczące w szczególności zarządzania ryzykiem oraz adekwatności kapitałowej zgodnie z: rozporządzeniem CRR i aktami wykonawczymi do CRR, wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, w tym w sprawie wymogów dotyczących ujawniania informacji na mocy części ósmej Rozporządzania CRR („wytyczne EBA”), ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, ustawą Prawo bankowe, Rekomendacjami H, M i P wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, w ramach Raportu „Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podlegające ogłaszaniu. Ostatni raport został przygotowany według stanu na 31 grudnia 2021 roku”.

Szczegółowe informacje o zakresie ujawnianych informacji, sposobie ich weryfikacji oraz publikacji zawierają Zasady polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego SA w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu udostępnione na stronie internetowej Banku (www.pkobp.pl).

Wyniki wyszukiwania