Raport Roczny 2022

70. Wskaźnik dźwigni

Raport Roczny 2022

Grupa Kapitałowa wylicza wskaźnik dźwigni jako jedną z miar adekwatności kapitałowej.

Celem zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej jest zapewnienie właściwej relacji pomiędzy wielkością kapitału Tier I i sumą aktywów bilansowych oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych Grupy Kapitałowej.

Dla celów pomiaru ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej Grupa Kapitałowa kalkuluje wskaźnik dźwigni jako miarę kapitału Tier I podzieloną przez miarę ekspozycji całkowitej i wyraża wskaźnik jako wartość procentową. Wskaźnik dźwigni według stanu na 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku utrzymywał się powyżej limitów wewnętrznych, zewnętrznych, a także powyżej wartości minimalnych rekomendowanych przez KNF.

Dla utrzymania wskaźnika dźwigni na akceptowalnym Grupa Kapitałowa ustaliła strategiczny limit tolerancji oraz wartość progową, których poziomy są regularnie monitorowane i okresowo weryfikowane.

Ekspozycje wskaźnika dźwigni określone w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych
31.12.2022 31.12.2021
dane przekształcone
31.12.2021
dane opublikowane
Kapitał i miara ekspozycji całkowitej
Kapitał Tier I 38 139 39 412 38 524
Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 454 373 436 860 439 933
Wskaźnik dźwigni
Wskaźnik dźwigni 8,39 9,02 8,76

Wyniki wyszukiwania