Raport Roczny 2022

72. Informacje uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Raport Roczny 2022

Środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych

Zasady rachunkowości

Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.

Informacje finansowe

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 2022 2021
Gotówka, rachunek bieżący w Banku Centralnym 11 966 11 587
Lokaty w Banku Centralnym 3 951
Bieżące należności od banków 15 589 8 935
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym 489 253
należności od banków 454 228
kredyty i pożyczki udzielone klientom 35 25
Razem 31 995 20 775

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

Środki pieniężne w kwocie 489 milionów PLN (na 31 grudnia 2021 roku: 253 miliony PLN), w tym:

  • w kwocie 35 milionów PLN (na 31 grudnia 2021 roku 25 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenia wykonywanych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego operacji papierami wartościowymi są zdeponowane w KDPW_CCP w ramach Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych. Każdy uczestnik bezpośredni, który posiada status uczestnika rozliczającego zobowiązany jest do dokonania wpłaty do funduszu rozliczeniowego gwarantującego rozliczanie transakcji giełdowych objętych tym funduszem. Wysokość wpłat uzależniona jest od wartości obrotu danego uczestnika i jest codziennie aktualizowana przez KDPW_CCP.
  • w kwocie 4 miliony PLN (na 31 grudnia 2021 roku: 4 miliony PLN) stanowiące środki wpłacone przez uczestników IKE, IKZE, PPE i PSO, które nie zostały do 31 grudnia 2022 roku i odpowiednio 31 grudnia 2021 roku przeliczone przez agenta transferowego na jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  • w kwocie 450 milionów PLN (na 31 grudnia 2021 roku: 224 milionów PLN) stanowiące zabezpieczenie transakcji sekurytyzacji.

Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OTRZYMANE OD: 2022 2021
kredytów i innych należności od banków 1 443 261
pochodnych instrumentów zabezpieczających 419
dłużnych papierów wartościowych 3 745 2 290
kredytów i pożyczek udzielonych klientom 14 554 6 823
Razem 19 742 9 793

Powyższe kwoty odsetek otrzymanych nie uwzględniają wartości prowizji rozliczanych w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, ujmowanych jako przychody odsetkowe.

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK – ZAPŁACONE: 2022 2021
zobowiązań wobec banków (127) (26)
zobowiązań wobec klientów (2 863) (265)
kredytów i pożyczek otrzymanych (35) (28)
leasingu (19) (12)
dłużnych papierów wartościowych (89) (293)
emisji papierów wartościowych (447) (341)
zobowiązań podporządkowanych (99) (48)
Razem (3 679) (1 013)

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND – OTRZYMANE 2022 2021
od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 1 1
instrumentów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 50 11
Razem 51 12

Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty

INNE KOREKTY 2022 2021
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotu zagranicznego, (1 897) (5 008)
Zyski i straty aktuarialne (9) 9
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (87) 51
Wycena dotycząca udziałów w jednostkach podporządkowanych i inne zmiany (18) 5
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (11) (205)
Inne zmiany 110 11
Razem (1 912) (5 137)

Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

(ZYSK) STRATA Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 2022 2021
Zyski ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia (108) (101)
Straty na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz aktywów do zbycia 11 33
Razem (97) (68)

Analityka do pozycji „Odsetki i dywidendy otrzymane” i „Odsetki zapłacone” w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2022 2021
Wykazywane w działalności inwestycyjnej: (3 758) (2 280)
od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (1) (1)
dywidendy otrzymane od papierów wartościowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (50) (11)
odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (1 987) (1 304)
odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (1 720) (964)
Wykazywane w działalności finansowej: 581 417
odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 447 341
odsetki zapłacone od zobowiązań podporządkowanych 99 48
odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek otrzymanych 35 28
Razem (3 177) (1 863)

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI OD BANKÓW 2022 2021
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (7 091) (6 453)
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe (2)
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 6 880 6 965
Razem (213) 512

ZMIANA STANU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2022 2021
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (192) (11 758)
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe 40 (57)
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (2 072) (3 802)
Ujęcie nabycia / zbycia papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite w działalności inwestycyjnej 3 258 (8 969)
Ujęcie nabycia / zbycia papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu w działalności inwestycyjnej (5 312) 23 836
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej (10) (138)
Razem (4 288) (888)

ZMIANA STANU KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM 2022 2021
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 2 579 (11 697)
Zmiany odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1 060) 136
Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 (4)
Razem 1 529 (11 565)

ZMIANA STANU AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 2022 2021
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 8 108
Zmiany odpisów na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 2
Razem 8 110

ZMIANA STANU INNYCH AKTYWÓW 2022 2021
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (199) 198
Zmiany odpisów na inne aktywa i zapasy (17) (61)
Razem (216) 137

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OTRZYMANYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK 2022 2021
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (167) 195
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w działalności finansowej, w tym odsetek 132 (229)
Razem (35) (34)

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2022 2021
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych (8 362) (8 226)
Ujęcie zaciągnięcia /spłaty zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w działalności finansowej 9 104 8 000
Razem 742 (226)

ZMIANA STANU SKUMULOWANYCH ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE ORAZ ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I INNYCH 2022 2021
Zmiana skumulowanych odpisów i rezerw na oczekiwane straty kredytowe 1 191 (36)
na należności od banków 2
na kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 059 (137)
na papiery wartościowe (39) 57
na inne aktywa finansowe 11 (2)
rezerw na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 158 46
Zmiana skumulowanych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych i innych rezerw 270 139
na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (2)
na rzeczowe aktywa trwałe 2 1
na wartości niematerialne (13) (20)
na inwestycje w jednostki podporządkowane (12)
na inne aktywa niefinansowe 7 62
pozostałych rezerwy 274 110
Razem 1 461 103

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ 2022 2021
Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych 1 648 663
Ujęcie płatności z tytułu leasingu w działalności finansowej 255 233
Razem 1 903 896

ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU LEASINGU 2022 2021
Bilans otwarcia 959 1 090
Zmiany ujęte w działalności operacyjnej: 192 102
nowe umowy 49 33
zamknięcie umów (11) (8)
modyfikacje 136 67
odsetki 16 10
różnice kursowe 2
Ujęcie płatności z tytułu leasingu w działalności finansowej (255) (233)
Bilans zamknięcia 896 959

Uzgodnienie pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z działalnością finansową skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

2022 Wartość na początek okresu Ujęte w działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Ujęte w działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Wartość na koniec okresu
Zaciągnięcie Spłata Inne zmiany (odsetki, różnice kursowe i inne)
Otrzymane kredyty i pożyczki 2 461 620 (753) (34) 2 294
od banków 740 151 (516) (66) 309
od klientów 1 721 469 (237) 32 1 985
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 23 872 8 421 (17 525) 742 15 510
Zobowiązania podporządkowane -obligacje podporządkowane 2 716 65 2 781
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 959 (255) 192 896
Razem 30 008 9 041 (18 533) 965 21 481

2021 Wartość na początek okresu Ujęte w działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Ujęte w działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Wartość na koniec okresu
Zaciągnięcie Spłata Inne zmiany (odsetki, różnice kursowe i inne)
Otrzymane kredyty i pożyczki 2 267 1 331 (1 103) (34) 2 461
od banków 875 627 (802) 40 740
od klientów 1 392 704 (301) (74) 1 721
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 32 098 10 403 (18 403) (226) 23 872
Zobowiązania podporządkowane -obligacje podporządkowane 2 716 2 716
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 1 090 (233) 102 959
Razem 38 171 11 734 (19 739) (158) 30 008

W innych wpływach inwestycyjnych ujmowane są wpływy z dywidend  oraz wpływy z tytułu sprzedaży kapitałowych papierów wartościowych. W innych wydatkach inwestycyjnych ujmowane są nabycia kapitałowych papierów wartościowych.

W pozycji „inne wydatki inwestycyjne” Grupa prezentuje efekt transakcji nabycia akcji PKN ORLEN S.A. w kwocie 707 milionów PLN a w pozycji „inne wpływy inwestycyjne” efekt sprzedaży tych akcji w kwocie  715 milionów  PLN. 29 września 2022 roku Bank nabył 14 161 080 akcji na okaziciela PKN ORLEN od Skarbu Państwa – Ministerstwa Aktywów Państwowych, za cenę równą iloczynowi liczby akcji i ceny jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań akcji PKN ORLEN na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu zawarcia umowy pomniejszoną o dyskonto ustalone na zasadach rynkowych. 30 września 2022 roku Bank zawarł z PKN ORLEN S.A. transakcję swapa przychodu całkowitego (Total Return Swap) na okres 1 miesiąca, gdzie instrumentem bazowym były nabyte akcje; PKN ORLEN na zabezpieczenie wierzytelności złożył na rzecz Banku depozyt gotówkowy, który podlegał oprocentowaniu na warunkach rynkowych. 18 października 2022 roku Bank zbył wszystkie akcje PKO ORLEN – sprzedaż nastąpiła w formule przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

Wyniki wyszukiwania