Raport Roczny 2022

73. Transakcje ze skarbem państwa I jednostkami powiązanymi

Raport Roczny 2022
Transakcje ze skarbem państwa

Skarb Państwa posiada 29,43% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Na mocy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, PKO Bank Polski S.A. otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

TRANSAKCJE ZE SKARBEM PAŃSTWA 2022 2021
Przychody memoriałowe 65 73
Przychody otrzymane kasowo 12 19
Przychody z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela 53 54

Od 1 stycznia 2018 roku w oparciu o przepisy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, kredytobiorcy nabyli prawo do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia, co skutkować będzie sukcesywnym (do 2026 roku) całkowitym rozliczaniem zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych tzw. „starego” portfela. Bank prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu w 2022 roku i w 2021 roku Bank otrzymał prowizję poniżej 1 miliona PLN.

Od 1 stycznia 1996 roku Bank jest generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z którego tytułu otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa – w 2022 roku i w 2021 roku Bank otrzymał prowizję z tego tytułu poniżej 1 miliona PLN.

Biuro Maklerskie PKO BP pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Biuro Maklerskie PKO BP na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji – w 2022 roku wynosiło ono 254 miliony PLN, a w 2021 roku wynosiło 144 miliony PLN.

Istotne transakcje z jednostkami powiązanymi ze skarbem państwa

Poniżej zaprezentowano zaangażowanie Grupy Kapitałowej oraz wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej w stosunku do 10 jednostek powiązanych ze Skarbem Państwa o największym zaangażowaniu łącznym.

ISTOTNE TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZE SKARBEM PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIE BILANSOWE, W TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Kontrahent 1 2 453 2 453 2 820 2 870
Kontrahent 2 16 097 16 337 31 30 87 1 068
Kontrahent 3 245 887 1 081 662 5 145
Kontrahent 4 422 277 3 807 2 111 2 087 86
Kontrahent 5 833 697 2 096 1 976 6 54
Kontrahent 6 118 118 1 500 275 3 225
Kontrahent 7 1 643 247 4 610 1 598 1 088 453
Kontrahent 8 751 575 557 1 410
Kontrahent 9 608 717 1 320 820 59 874
Kontrahent 10 841 896 816 444

2022 2021
Przychody z tytułu odsetek i prowizji 420 119
Koszty z tytułu odsetek i prowizji 497 7

Na 31 grudnia 2022 roku odpis na oczekiwane straty kredytowe metodą zindywidualizowaną na powyższe ekspozycje wyniósł 1 milion PLN (na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 0 milionów PLN).

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa zdaniem Grupy Kapitałowej zawierane są na warunkach rynkowych.

Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Transakcje Banku jako jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami zostały przedstawione w tabeli poniżej. Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do siedemnastu lat.

31.12.2022
Nazwa spółki
Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone zobowiązania pozabilansowe
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 64 206 63
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 11 10 2
Bank Pocztowy SA 1
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 31 917
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 75 10 239 981

Za okres zakończony 31.12.2022 Nazwa spółki Przychody ogółem w tym z tytułu odsetek i prowizji Koszty ogółem w tym z tytułu odsetek i prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 850 783 198 198
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 1 1 1 1
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 29
System Ochrony Banków Komercyjnych S.A.1 956
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 851 784 1 184 199
1 szczegóły patrz nota „Koszty działania”

31.12.2021
Nazwa spółki
Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone zobowiązania pozabilansowe
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 83 28 133 33
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 17 17 5
Bank Pocztowy SA 1
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. 1
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 12 852
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 100 45 151 886

Za okres zakończony 31.12.2021 Nazwa spółki Przychody ogółem w tym z tytułu odsetek i prowizji Koszty ogółem w tym z tytułu odsetek i prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 698 588 106 105
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 24
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 698 588 130 105
Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo

Na 31 grudnia 2022 roku jednostką powiązaną z Grupą Kapitałową poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego S.A. bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawało dziesięć podmiotów. Na 31 grudnia 2021 roku było to trzynaście podmiotów. W roku 2022 i 2021 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.

Wyniki wyszukiwania