Raport Roczny 2022

74. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Jako krótkoterminowe świadczenie pracownicze obok wynagrodzenia zasadniczego ujęta została nieodroczona część składnika zmiennego wynagrodzenia w formie gotówkowej.

Jako pozostałe świadczenie długoterminowe ujęta została odroczona część zmiennego składnika wynagrodzeń przyznawana w formie gotówkowej.

Jako płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych ujmowany jest nieodroczony i odroczony składnik wynagrodzeń przyznawany w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym) zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zmienne składniki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku

Zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w formie: nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny) i odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny), przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym).

Składnik wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego jest przeliczany na akcje fantomowe po przyznaniu danego składnika – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg – z IV kwartału okresu oceny. Następnie, po okresie retencyjnym i okresie odroczenia, akcje są przeliczane na gotówkę – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z III kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego wypłatę (Zarząd) oraz III kwartału roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest wypłata (pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych), publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg.

Wynagrodzenie odroczone może podlegać redukcji w przypadku pogorszenia wyników finansowych Banku lub odpowiednio Spółki Grupy, straty Banku/Spółki lub pogorszenia innych zmiennych związanych z efektami pracy w okresie oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wynikami nadzorowanych lub kierowanych przez te osoby jednostek/komórek organizacyjnych, które ujawniły się po okresie oceny.

W wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2022 roku również przyznawane są zmienne składniki wynagrodzeń. Zasady zmiennych składników wynagrodzeń dla członków zarządu obowiązywały w: PKO Bank Hipoteczny SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO TFI SA, PKO Leasing SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Kredobank SA oraz PKO Faktoring SA. Jednocześnie w spółkach PKO Bank Hipoteczny SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA i PKO Leasing SA zasadami zmiennych składników wynagrodzeń objęci byli pracownicy na wybranych stanowiskach kierowniczych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółki oraz w spółce PKO TFI SA – wybrani pracownicy, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka spółki lub zarządzanych przez spółkę funduszy inwestycyjnych szerszy opis w rozdziale „Zmienne składniki wynagrodzeń członków Zarządu Banku i kluczowych menedżerów o wysokim wpływie na profil ryzyka Banku” sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

Informacje finansowe

KOSZTY WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU
(w tysiącach PLN)
2022 2021
Zarząd Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 12 975 9 644
Świadczenia długoterminowe 1 988 957
Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych1 438 11 040
Świadczenia z tytułu rozwiązania umów dla członków Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje 1 244 2 654
Razem 16 645 24 295
Rada Nadzorcza Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2 165 1 532
Razem 2 165 1 532
1 Spadek kosztów wynagrodzeń zmiennych Zarządu Banku w pozycji „Świadczenia na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych” w 2022 roku w stosunku do okresu porównywalnego wynika z aktualizacji wyceny rezerw na zmienne składniki wynagrodzeń w oparciu o wysokość bieżącej ceny akcji Banku.

KOSZTY WYNAGRODZEŃ ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH (w tysiącach PLN) 2022 2021
Zarządy Spółek
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 24 343 22 336
Świadczenia długoterminowe 3 388 6 881
Płatności na bazie instrumentów finansowych rozliczane w środkach pieniężnych 2 930 3 093
Świadczenia dla członków Zarządów Spółek, którzy przestali pełnić swoje funkcje 2 033 1 121
Razem 32 694 33 431
Rady Nadzorcze Spółek
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 369 1 025
Razem 1 369 1 025

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ BANK NA RZECZ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU PEŁNIĄCYCH SWOJE FUNKCJE NA DATY RAPORTOWE (W TYSIĄCACH PLN) 31.12.2022 31.12.2021
Rada Nadzorcza Banku 2 214
Zarząd Banku 101 89
Razem 101 2 303

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.

W 2022 roku członkowie Zarządu Banku nie otrzymali wynagrodzenia od jednostek powiązanych z Bankiem (w 2021 roku członkowie Zarządu Banku otrzymali wynagrodzenie od jednostek powiązanych z Bankiem w wysokości 33 tysiące PLN).

Bank świadczy na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Banku, członków Rady Nadzorczej oraz bliskich członków rodzin tych osób standardowe usługi finansowe obejmujące między innymi prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i inne usługi finansowe. Warunki tych transakcji nie odbiegają od warunków rynkowych.

Zmienne składniki wynagrodzeń

REZERWA NA ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ 31.12.2022 31.12.2021
(za lata 2018-2022) (za lata 2017-2021)
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 20 26
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 60 74
Spółki Grupy Kapitałowej 30 27
Razem rezerwa 110 127
Wynagrodzenie wypłacone w roku 2022 2021
(za lata 2017-2021) (za lata 2016-2020)
– przyznane w formie gotówki 27 23
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 4 3
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 14 13
Spółki Grupy Kapitałowej 9 7
– przyznane w formie instrumentu finansowego 24 30
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 5 5
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 14 21
Spółki Grupy Kapitałowej 5 4
Razem wypłacone 51 53

Wyniki wyszukiwania