Raport Roczny 2022

76. Dotacje rządowe

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa ujmuje otrzymane dotacje rządowe, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Grupa Kapitałowa spełni warunki związane z dotacjami rządowymi oraz dotacje rządowe będą otrzymane. Za wystarczającą pewność otrzymania dotacji rządowych Grupa Kapitałowa uznaje wpływ środków pieniężnych z tytułu dotacji na podstawie zweryfikowanego przez instytucję udzielającą dofinansowania wniosku o płatność.

Grupa Kapitałowa otrzymane dotacje rządowe do aktywów ujmuje jako pomniejszenie wartości bilansowej środków trwałych albo wartości niematerialnych, na którą otrzymała te dotacje oraz rozpoznaje w wyniku finansowym: przez okres użytkowania środków trwałych albo wartości niematerialnych podlegających amortyzacji poprzez zredukowany odpis amortyzacyjny.

W przypadku otrzymanych dotacji do dochodów Grupa Kapitałowa ujmuje je jako pomniejszenie kosztów, na które otrzymała te dotacje:

  • systematycznie w okresach, w których ujmuje koszty, na które dotacja jest otrzymana, z rozliczeń międzyokresowych, na których dotacja została ujęta w momencie jej otrzymania,
  • jednorazowo w okresie, w którym dotacja została otrzymana oraz dotyczy już poniesionych wydatków.

Informacje finansowe

W 2022 roku Grupa uzyskała dotacje do ponoszonych kosztów w związku z realizacją projektów badawczo – rozwojowych dofinansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podstawą do wypłaty środków była przyznana pomoc finansowa w związku z zawartymi umowami pomiędzy Bankiem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W roku 2022, kwota dotacji wynosiła 7 milionów PLN (za rok 2021 – 6 milionów PLN).

Wyniki wyszukiwania