Raport Roczny 2022

75.5. Leasingodawca – leasing finansowy

Raport Roczny 2022

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko kredytowe zostały szerzej opisane w nocie „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”.

WARTOŚĆ KWOT INWESTYCJI LEASINGOWYCH BRUTTO ORAZ MINIMALNYCH OPŁAT LEASINGOWYCH NALEŻNYCH Inwestycja leasingowa brutto w tym: Niezrealizowane przychody Inwestycja leasingowa netto
Niezdyskontowane opłaty leasingowe Niezdyskontowane niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
31.12.2022
Należności leasingowe brutto:
do 1 roku 8 554 8 494 60 (1 339) 7 215
od 1 roku do 2 lat 5 888 5 834 54 (816) 5 072
od 2 do 3 lat 3 910 3 883 27 (421) 3 489
od 3 do 4 lat 2 097 2 082 14 (185) 1 911
od 4 do 5 lat 973 968 6 (61) 913
powyżej 5 lat 341 341 (25) 316
Razem brutto 21 763 21 602 161 (2 847) 18 916
Odpisy na oczekiwane straty (797) (797) (797)
Razem netto 20 966 20 805 161 (2 847) 18 119

WARTOŚĆ KWOT INWESTYCJI LEASINGOWYCH BRUTTO ORAZ MINIMALNYCH OPŁAT LEASINGOWYCH NALEŻNYCH Inwestycja leasingowa brutto w tym: Niezrealizowane przychody Inwestycja leasingowa netto
Niezdyskontowane opłaty leasingowe Niezdyskontowane niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
31.12.2021
Należności leasingowe brutto:
do 1 roku 7 571 7 476 95 (737) 6 834
od 1 roku do 2 lat 5 305 5 245 60 (452) 4 853
od 2 do 3 lat 3 676 3 645 31 (235) 3 441
od 3 do 4 lat 1 916 1 903 13 (108) 1 808
od 4 do 5 lat 907 899 8 (37) 870
powyżej 5 lat 423 421 2 (18) 405
Razem brutto 19 798 19 589 209 (1 587) 18 211
Odpisy na oczekiwane straty (660) (660) (660)
Razem netto 19 138 18 929 209 (1 587) 17 551

Wyniki wyszukiwania