Raport Roczny 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport Roczny 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln PLN w mln EUR
2022 2021 Zmiana %
(A-B)/B
2022 2021 Zmiana %
(D-E)/E
A B C D E F
Wynik z tytułu odsetek 11 813 9 882 19,54% 2 520 2 159 16,72%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 951 4 377 13,11% 1 056 956 10,46%
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (1 564) (1 355) 15,42% (334) (296) 12,84%
Koszty działania (7 850) (6 117) 28,33% (1 674) (1 336) 25,30%
Zysk brutto 4 749 6 513 (27,08%) 1 013 1 423 (28,81%)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 333 4 873 (31,60%) 711 1 065 (33,24%)
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 333 4 874 (31,62%) 711 1 065 (33,24%)
Zysk na jedną akcję – podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,67 3,90 (31,54%) 0,57 0,85 (32,94%)
Zysk na jedną akcję rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,67 3,90 (31,54%) 0,57 0,85 (32,94%)
Dochody całkowite netto 30 (2 218) (101,35%) 6 (485) (101,24%)
Przepływy pieniężne netto 11 220 11 074 (1,33%) 2 393 2 419 (1,07%)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln PLN w mln EUR
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana %
(A-B)/B
31.12.2022 31.12.2021 Zmiana %
(D-E)/E
A B C D E F
Suma aktywów 430 683 418 086 3,01% 91 832 90 900 1,03%
Kapitał własny ogółem 35 435 37 693 (5,99%) 7 556 8 195 (7,80%)
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 267 272 (1,84%)
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,35 30,15 (5,97%) 6,04 6,56 (7,93%)
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,35 30,15 (5,97%) 6,04 6,56 (7,93%)
Łączny współczynnik kapitałowy (%) 17,78 18,73 (5,07%) 17,78 18,73 (5,07%)
Kapitał Tier 1 38 139 39 412 (3,23%) 8 132 8 569 (5,10%)
Kapitał Tier 2 2 584 2 700 (4,30%) 551 587 (6,13%)

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW 2022 2021
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych) 4,6883 4,5775
31.12.2022 31.12.2021
kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) 4,6899 4,5994

Wyniki wyszukiwania