Raport Roczny 2022

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Raport Roczny 2022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2022 2021
Wynik z tytułu odsetek 17 11 813 9 882
Przychody z tytułu odsetek i przychody o charakterze zbliżonym do odsetek 20 140 10 568
w tym obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej 19 580 9 785
Koszty z tytułu odsetek (8 327) (686)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 18 4 951 4 377
Przychody z tytułu prowizji i opłat 6 515 5 596
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1 564) (1 219)
Wynik pozostały 508 774
Przychody z tytułu dywidend 19 51 12
Wynik na operacjach finansowych 20 358 64
Wynik z pozycji wymiany 21 (73) 436
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych 22 (26) 206
w tym wycenianych wg zamortyzowanego kosztu 15 5
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 23 198 56
Wynik na działalności biznesowej 17 272 15 033
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe 24 (1 501) (1 309)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 25 (63) (46)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych 26 (1 914)
Koszty działania 27 (7 850) (6 117)
w tym z tytułu obciążeń regulacyjnych (1 889) (642)
Podatek od niektórych instytucji finansowych 28 (1 266) (1 079)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 44 71 31
Zysk brutto 4 749 6 513
Podatek dochodowy 29 (1 416) (1 640)
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 333 4 873
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (1)
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 333 4 874
Zysk/(strata) na jedną akcję 30 2,67 3,90
podstawowy z zysku za okres (PLN) 2,67 3,90
rozwodniony z zysku za okres (PLN)* 1 250 1 250
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w mln)* 1 250 1 250
*Zarówno w 2022 roku jak i w 2021 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję. W związku z powyższym wartość rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję pokrywa się z wartością podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję.

Wyniki wyszukiwania