Raport Roczny 2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Raport Roczny 2022

Nota 31.12.2022 31.12.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto 4 749 6 513
Zapłacony podatek dochodowy (1 429) (1 744)
Korekty razem: 15 223 28 026
Amortyzacja 27, 18 1 278 1 211
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 72 (97) (67)
Odsetki i dywidendy otrzymane 72 (3 758) (2 280)
Odsetki zapłacone 72 581 417
Zmiana stanu:
należności od banków 72 (213) 512
pochodnych instrumentów zabezpieczających 2 554 4 453
pozostałych instrumentów pochodnych (289) (499)
papierów wartościowych 72 (4 288) (888)
kredytów i pożyczek udzielonych klientom 72 1 529 (11 565)
transakcji z przeznaczeniem sprzedaży (7)
aktywa z tytułu działalności ubezpieczeniowej 356 (113)
rzeczowych aktywów trwałych oddanych w leasing operacyjny (640) (416)
aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 8 110
innych aktywów (216) 137
skumulowanych odpisów na oczekiwane straty kredytowe 72 1 191 (36)
skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw 72 270 139
zobowiązań wobec Banku Centralnego 1 8
zobowiązań wobec banków (810) 1 195
zobowiązań wobec klientów 17 286 39 941
zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej (276) 268
otrzymanych kredytów i pożyczek 72 (35) (34)
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 72 742 (226)
zobowiązań podporządkowanych 72 65
pozostałych zobowiązań 72 1 903 896
inne korekty 72 (1 912) (5 137)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 543 32 795

Nota 31.12.2022 31.12.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej 102 154 63 263
Wykup papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 89 661 58 533
Wykup papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 7 765 2 116
Odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 72 1 987 1 305
Odsetki otrzymane od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 1 720 964
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia 255 195
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) 72 766 150
Wydatki z działalności inwestycyjnej (97 116) (76 562)
Podwyższenie kapitału wspólnych przedsięwzięć (18)
Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite (92 919) (49 564)
Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu (2 452) (25 950)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (1 038) (1 030)
Inne wydatki inwestycyjne 72 (707)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 038 (13 299)
Nota 31.12.2022 31.12.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wypłata dywidendy 71, 72 (2 288)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 72 8 421 10 403
Wykup/umorzenie dłużnych papierów wartościowych 72 (17 525) (18 403)
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 620 1 331
Spłata kredytów i pożyczek (753) (1 103)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu (255) (233)
Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych (581) (417)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (12 361) (8 422)
Przepływy pieniężne netto 11 220 11 074
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 100 38
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 20 775 9 701
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 72 31 995 20 775

Wyniki wyszukiwania