Raport Roczny 2022

2. Zmiany w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej

Raport Roczny 2022

W 2022 roku w strukturze Grupy Kapitałowej Banku miały miejsca następujące zdarzenia:

  • zakończono likwidację spółki ROOF Poland Leasing 2014  (podmiotu z portfela PKO Leasing S.A.),
  • zakończono likwidacje spółki Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A. w likwidacji (podmiotu z portfela Merkury fiz an).

Powyższe spółki przestały wchodzić w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

1 sierpnia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym roku została zarejestrowana spółka System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. Spółka zarządza systemem ochrony, o którym  mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 9a Prawa bankowego, utworzonym przez 8 banków komercyjnych, w tym PKO Bank Polski S.A. Bank objął 21 113 akcji wyżej wymienionej spółki o łącznej wartości nominalnej 211 130 PLN, co stanowi 21,1% kapitału zakładowego i uprawnia do 21,1% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka została zaklasyfikowana jako podmiot stowarzyszony Banku.

Z dniem 1 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółek: Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A i Molina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A podjęły uchwały o postawieniu spółek w stan likwidacji. Spółki te wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Banku i stanowią portfel MERKURY fiz an – funduszu bezpośrednio zależnego od PKO Banku Polskiego S.A. W styczniu 2023 roku powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyniki wyszukiwania