Raport Roczny 2022

14.2.6.4. Koszty finansowe działalności ubezpieczeniowej

Raport Roczny 2022

Zgodnie z MSSF 17 Grupa ma możliwość dokonania podziału kosztów finansowych działalności ubezpieczeniowej na części ujmowane w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach. Grupa planuje skorzystać z tej możliwości dla wszystkich portfeli MSSF 17. Zgodnie z MSSF 4 rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe nie były wyliczane w oparciu o bieżące założenia ekonomiczne. Jest to więc nowy element wprowadzony przez MSSF 17.

Wyniki wyszukiwania