Raport Roczny 2022
Raport Roczny 2022

W raportach kwartalnych i sprawozdaniach finansowych za poszczególne okresy 2023 roku Grupa wyodrębni i zaprezentuje osobno wynik z tytułu ubezpieczeń, który będzie obejmował całość przychodów i kosztów związanych z działalnością ubezpieczeniową Grupy.

MSSF 17 wymaga również opracowania obszernych ujawnień dotyczących kwot ujętych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w tym szczegółowych uzgodnień w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia, wpływu nowo ujętych umów ubezpieczenia oraz informacji na temat oczekiwanego schematu powstawania marży kontraktowej, a także ujawnień dotyczących istotnych szacunków dokonanych w ramach stosowania MSSF 17. Zostaną również rozszerzone ujawnienia dotyczące charakteru i zakresu ryzyka wynikającego z umów ubezpieczeniowych i umów reasekuracji. Ujawnienia będą prezentowane na bardziej szczegółowym poziomie i będą dostosowane do istotności poszczególnych informacji.

Wyniki wyszukiwania