Raport Roczny 2022

15. Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich

Raport Roczny 2022

Standardy i interpretacje oraz zmiany do nich obowiązujące od 1 stycznia
2022 roku

STANDARDY I INTERPRETACJE* OPIS ZMIAN I WPŁYWU
ZMIANY DO MSSF 3 „POŁĄCZENIA JEDNOSTEK” (1.01.2022/28.06.2021) Zmiany do MSSF 3 zastąpiły odniesienia do zasad ramowych poprzez odniesienia do ram koncepcyjnych z 2018 roku. Dodano również wymóg, że w odniesieniu do transakcji i innych zdarzeń objętych zakresem MSR 37 lub KIMSF 21, jednostka przejmująca stosuje MSR 37 lub KIMSF 21 (zamiast ram koncepcyjnych) w celu zidentyfikowania zobowiązań, które zaciągnęła w ramach połączenia jednostek. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami jednostka przejmująca nie rozpoznaje aktywów warunkowych nabytych w ramach połączenia jednostek.
Zmiany nie miały zastosowania do Grupy w roku 2022.
ZMIANY DO MSR 16 „RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE” (1.01.2022/28.06.2021) Zmiany wskazały m.in., że przychody uzyskane przy wykorzystaniu środka trwałego nie oddanego jeszcze do użytkowania powinny zostać ujęte w rachunku zysków i strat a nie pomniejszać kosztu środka trwałego.
Brak istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
ZMIANY DO MSR 37 „REZERWY, ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE” (1.01.2022/28.06.2021) Zmiany doprecyzowała, że przy ocenie, czy umowa jest umową rodzącą obciążenia, koszty wykonania umowy obejmują zarówno bezpośrednie koszty inkrementalne jak i alokację innych kosztów bezpośrednich.
Brak istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
CYKLICZNE ULEPSZENIA MSSF 2018-2020 (1.01.2022/28.06.2021) • Zmiany do MSSF 1 dotyczą sytuacji gdy jednostka zależna stosuje MSSF po raz pierwszy w dacie późniejszej niż jednostka dominująca; w tym przypadku jednostka zależna może zdecydować się na wycenę skumulowanych różnic kursowych dla wszystkich operacji zagranicznych w kwotach zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej na datę przejścia jednostki dominującej na standardy MSSF.
• Zmiany do MSR 41 dostosowują wymogi dotyczące wyceny do wartości godziwej określone w MSR 41 do założeń MSSF 13.
Powyższe zmiany nie dotyczą Grupy Kapitałowej.
• Zmiana do MSSF 9 wyjaśnia, które opłaty należy uwzględnić do celów testu „10 procent” w przypadku zaprzestania ujmowania zobowiązań finansowych.
• Zmiany do przykładów zastosowania MSSF 16 dotyczące identyfikowania zachęt leasingowych.
Brak istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
* W nawiasie data wejścia w życie w UE /data zatwierdzenia przez UE

Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich, które zostały opublikowane a także zostały zatwierdzone przez unię europejską, a nie weszły jeszcze w życie i nie zostały jeszcze zastosowane przez bank

STANDARDY I INTERPRETACJE* OPIS ZMIAN I WPŁYWU
MSSF 17 UMOWY UBEZPIECZENIOWE (1.01.2023/ 19.11. 2021)
ORAZ ZMIANY DO MSSF 17 (1.01.2023/ 19.11. 2021)
Szczegóły patrz rozdział MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”
ZMIANY DO MSR 1 „PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH” ORAZ MSR 8 „ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH I KORYGOWANIE BŁĘDÓW” (1.01.2023/2.03.2022)) Zmiany do MSR 1 zawierają wytyczne dotyczące stosowania pojęcia istotności w zakresie ujawnień dotyczących zasad rachunkowości. Zamiast znaczących zasad rachunkowości zmiany wprowadzają wymóg ujawniania istotnych informacji o polityce rachunkowości, wraz z wyjaśnieniami i przykładami w jaki sposób jednostka może zidentyfikować istotne informacje dotyczące zasad rachunkowości.
Zmiany do MSR 8 wprowadzają nową definicję szacunków księgowych. Zgodnie z nową definicją szacunki księgowe to kwoty pieniężne w sprawozdaniach finansowych, które są objęte niepewnością wyceny. Wprowadzenie definicji szacunków księgowych oraz innych poprawek do MSR 8 ma na celu pomóc jednostkom odróżnić zmiany zasad rachunkowości od zmian w szacunkach księgowych.
Grupa uważa, że zmiany te będą miały wpływ na zakres informacji prezentowanych w jego sprawozdaniach.
ZMIANY DO MSR 12 „PODATEK DOCHODOWY” (1.01.2023/11.08.2022) Zmiany do MSR 12 wprowadzają wymóg ujęcia w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań z tytułu różnic przejściowych także w przypadku transakcji innych niż połączenia jednostek gospodarczych, które w momencie początkowego ujęcia generują dodatnie i ujemne różnice przejściowe o identycznej wartości.
Grupa Kapitałowa nie oczekuje, że wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe tych zmian będzie istotny.
* W nawiasie oczekiwana data wejścia w życie w UE /data zatwierdzenia przez UE

Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich, które zostały opublikowane i nie są zatwierdzone przez unię europejską

STANDARDY I INTERPRETACJE* OPIS ZMIAN I WPŁYWU
ZMIANY DO MSR 1 – KLASYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ (1.01.2023/ BRAK DANYCH) Zmiany dotyczą klasyfikacji zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej do krótkoterminowych lub długoterminowych. Doprecyzowują one, że klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe powinna uwzględniać na datę klasyfikacji istnienie prolongaty zobowiązania bez względu na intencję podmiotu do skorzystania z niej na okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz powinna uwzględniać spełnienie na dzień przeprowadzenia oceny warunków takiej prolongaty, jeżeli jest ona warunkowa.
Grupa Kapitałowa jest w trakcie szacowania wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
ZMIANY DO MSSF 16 „LEASING” (1.01.2024/ BRAK DANYCH) Zmiany objaśniają, w jaki sposób sprzedawca-leasingobiorca powinien wyceniać transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego, które spełniają wymogi MSSF 15 dotyczące ujęcia składnika aktywów jako sprzedaż. W szczególności wycena zobowiązania leasingowego nie powinna uwzględniać zysków i strat związanych z zachowanym prawem do użytkowania. Sprzedający-leasingodawca nadal może ujmować w wyniku finansowym zyski i straty związane z częściowym albo całkowitym wypowiedzeniem leasingu. Do zmian obowiązywać będzie podejście retrospektywne.
Grupa Kapitałowa jest w trakcie szacowania wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
* W nawiasie oczekiwana data wejścia w życie w UE /data zatwierdzenia przez UE

Wyniki wyszukiwania