Raport Roczny 2022

16. Informacje dotyczące segmentów działalności

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Nota segmentacyjna została sporządzona na bazie wewnętrznego systemu sprawozdawczego, tj. informacji przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego S.A., które służą do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów.

Zasady identyfikacji przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań stosowane w raporcie segmentacyjnym są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w niniejszym sprawozdaniu. Prezentowane aktywa i zobowiązania segmentu są aktywami i zobowiązaniami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej. Wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów oparte są o wewnętrzne informacje zarządcze. W wynikach, aktywach i zobowiązaniach segmentów wykazywane są także pozycje, które da się przypisać na podstawie racjonalnych przesłanek. Na tej podstawie w segmentach ujmowany jest wpływ istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, takich jak ujemna wartości firmy powstała na nabyciu spółki, odpisy z tytułu utraty wartości firmy, odpisy z tytułu utraty wartości jednostek stowarzyszonych, koszt ryzyka prawnego portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć, zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli, obciążenie z tytułu podatku dochodowego w zakresie prezentacji wyniku oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej zostały ujęte na poziomie Grupy (aktywa i zobowiązania niealokowane).

Grupa Kapitałowa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych, przy zastosowaniu wewnętrznych stawek rozliczeniowych opartych na stawkach rynkowych dla danej waluty oraz terminie wymagalności/zapadalności z uwzględnieniem marż płynności. Transakcje pomiędzy segmentami odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

W związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 roku zmianami zasad rachunkowości, które zostały szczegółowo opisane w nocie Zmiany zasad rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku i objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym dokonano analogicznych zmian w danych porównawczych za 2021 rok w zakresie reklasyfikacji kosztów związanych z kartami, kosztów transportu wartości pieniężnych na rzecz klientów Grupy Kapitałowej, kosztów opłat członkowskich o charakterze dobrowolnym.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów oferujących określone produkty i usługi adresowane do określonych grup klientów. Sposób podziału segmentów działalności zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą i oferowania klientom kompleksowej oferty produktowej, która obejmuje zarówno tradycyjne produkty bankowe, jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym oraz usługi świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej.

Przedstawiona poniżej nota segmentacyjna jest ujmowana w wewnętrznym systemie sprawozdawczym, tj. informacjach przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego S.A. służących do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów.

Prezentowane poniżej zestawienie wyników segmentów odzwierciedla wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

Działalność Grupy Kapitałowej obejmuje trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze:

SEGMENT DETALICZNY Segment detaliczny oferuje pełen zakres obsługi osób prywatnych w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje dokonywane z osobami prawnymi, tj. firmami i przedsiębiorstwami. Do produktów i usług oferowanych klientom tego segmentu należą m.in.: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjno-ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej i mobilnej. W zakresie finansowania segment obejmuje kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, w tym oferowane przez PKO Bank Hipoteczny SA, a także kredyty gospodarcze dla firm i przedsiębiorstw, deweloperów, spółdzielni i zarządców nieruchomości oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. Wyniki segmentu detalicznego obejmują ponadto wyniki spółek: PKO TFI SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO BP Finat sp. z o.o..
SEGMENT KORPORACYJNY I INWESTYCYJNY Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje dokonywane z dużymi klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: prowadzenie rachunków bieżących i lokat terminowych, usługi cash management i trade finance, przechowywanie papierów wartościowych, produkty walutowe i pochodne, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. W ramach tego segmentu PKO Bank Polski S.A. zawiera również samodzielnie lub w konsorcjum z innymi bankami umowy finansowania dużych projektów w formie kredytów oraz emisji nieskarbowych papierów wartościowych. Ponadto segment obejmuje działalność własną, tj. działalność inwestycyjną, działalność maklerską, transakcje międzybankowe, instrumentami pochodnymi i dłużnymi papierami wartościowymi. Wyniki segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego obejmują także wyniki Grupy KREDOBANK SA działającej na Ukrainie, spółek prowadzących usługi technologiczne, działalność deweloperską i świadczące usługi zarządzania nieruchomościami oraz fundusze zajmujące się lokowaniem środków zebranych od uczestników.
CENTRUM TRANSFEROWE I POZOSTAŁY Centrum transferowe i pozostały obejmuje wynik z tytułu wewnętrznych rozliczeń cen transferowych funduszy, wynik na inwestycyjnym portfelu dłużnych papierów wartościowych Banku, wynik z długoterminowych źródeł finansowania, wynik pozycji zaklasyfikowanych do rachunkowości zabezpieczeń oraz wyniki nieprzypisane do pozostałych segmentów. Wewnętrzny transfer funduszy oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne obejmuje emisje papierów wartościowych, w tym emisje listów zastawnych, zobowiązania podporządkowane oraz kredyty otrzymane od instytucji finansowych. W ramach tego segmentu prezentowane są wyniki spółki PKO Finance AB.

Informacje finansowe

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów, kosztów, zysków/strat oraz aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów sprawozdawczych Grupy Kapitałowej za okresy zakończone 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku.

Rachunek zysków i strat wg segmentów Działalność kontynuowana
2022 Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Działalność ogółem Grupy Kapitałowej
Wynik z tytułu odsetek 8 096 3 896 (179) 11 813
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 688 1 270 (7) 4 951
Wynik pozostały 413 476 (381) 508
Przychody z tytułu dywidend 51 51
Wynik na operacjach finansowych 172 200 (14) 358
Wynik z pozycji wymiany 87 196 (356) (73)
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania instrumentów finansowych (1) (23) (2) (26)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 129 78 (9) 198
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26 (26)
Wynik na działalności biznesowej 12 197 5 642 (567) 17 272
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (959) (542) (1 501)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (41) (1) (21) (63)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (1 914) (1 914)
Koszty działania, w tym: (6 484) (1 334) (32) (7 850)
amortyzacja (892) (138) (1 030)
z tytułu obciążeń regulacyjnych (1 478) (379) (32) (1 889)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (737) (382) (147) (1 266)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 71
Wynik segmentu (brutto) 2 062 3 383 (767) 4 749
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 416)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 333
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 333

Rachunek zysków i strat wg segmentów Działalność kontynuowana
2021 Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Działalność ogółem Grupy Kapitałowej
Wynik z tytułu odsetek 6 994 1 679 1 209 9 882
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 310 1 080 (13) 4 377
Wynik pozostały (1) 349 426 774
Przychody z tytułu dywidend 12 12
Wynik na operacjach finansowych (77) 148 (7) 64
Wynik z pozycji wymiany 4 110 322 436
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania instrumentów finansowych 2 104 100 206
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 44 1 11 56
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26 (26)
Wynik na działalności biznesowej 10 303 3 108 1 622 15 033
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (994) (315) (1 309)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (26) 7 (27) (46)
Koszty działania, w tym: (5 048) (1 040) (29) (6 117)
amortyzacja (852) (146) (998)
z tytułu obciążeń regulacyjnych (488) (126) (28) (642)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (783) (335) 39 (1 079)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 31
Wynik segmentu (brutto) 3 452 1 425 1 605 6 513
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 640)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 4 873
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (1)
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 874

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK WEDŁUG SEGMENTÓW 2022
Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Razem
Kredyty i inne należności od banków 11 586 560 1 157
Dłużne papiery wartościowe 56 2 046 1 734 3 836
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (z wyłączeniem należności z tytułu leasingu finansowego) 10 299 3 506 13 805
Należności z tytułu leasingu finansowego 978 335 1 313
Zobowiązania wobec klientów (z wyłączeniem kredytów i pożyczek otrzymanych) 29 29
Razem 11 344 6 502 2 294 20 140

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK WEDŁUG SEGMENTÓW 2021
Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Razem
Kredyty i inne należności od banków 19 11 30
Pochodne instrumenty zabezpieczające 384 384
Dłużne papiery wartościowe 8 509 1 325 1 842
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (z wyłączeniem należności z tytułu leasingu finansowego) 6 316 1 331 7 647
Należności z tytułu leasingu finansowego 474 172 646
Zobowiązania wobec klientów (z wyłączeniem kredytów i pożyczek otrzymanych) 19 19
Razem 6 798 2 050 1 720 10 568

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT WEDŁUG SEGMENTÓW 2022
Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Razem
Kredyty, ubezpieczenia, leasing operacyjny i zarządzanie flotą 1 195 389 1 584
udzielanie kredytów i pożyczek 517 323 840
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 555 19 574
leasing operacyjny i zarządzanie flotą 123 47 170
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 490 305 795
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 380 8 388
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 26 26
prowadzenie działalności maklerskiej 84 297 381
Karty 1 906 83 1 989
Marże na transakcjach wymiany walut 521 290 811
Rachunki bankowe i pozostałe 1 016 320 1 336
obsługa rachunków bankowych 808 149 957
operacje kasowe 32 52 84
obsługa masowych operacji zagranicznych 59 43 102
zlecenia klientowskie 27 36 63
usługi powiernicze 9 9
Inne 90 31 121
Razem 5 128 1 387 6 515

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT WEDŁUG SEGMENTÓW 2021
Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Razem
Kredyty, ubezpieczenia, leasing operacyjny i zarządzanie flotą 1 023 331 1 354
udzielanie kredytów i pożyczek 498 298 796
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 444 12 456
leasing operacyjny i zarządzanie flotą 81 21 102
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 555 258 813
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 433 37 470
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 36 36
prowadzenie działalności maklerskiej 86 221 307
Karty 1 469 53 1 522
Marże na transakcjach wymiany walut 389 193 582
Rachunki bankowe i pozostałe 975 350 1 325
obsługa rachunków bankowych 793 198 991
operacje kasowe 31 40 71
obsługa masowych operacji zagranicznych 48 40 88
zlecenia klientowskie 27 30 57
usługi powiernicze 10 10
inne 76 32 108
Razem 4 411 1 185 5 596

Aktywa i zobowiązania wg segmentów Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Działalność ogółem Grupy Kapitałowej
31.12.2022
Aktywa 175 906 157 834 91 419 425 159
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 285 285
Aktywa niealokowane 5 239
Suma aktywów 175 906 158 119 91 419 430 683
Zobowiązania 288 290 79 423 26 757 394 470
Zobowiązania niealokowane 778
Suma zobowiązań 288 290 79 423 26 756 395248

Aktywa i zobowiązania wg segmentów Segment detaliczny Segment korporacyjny i inwestycyjny Centrum transferowe i pozostały Działalność ogółem Grupy Kapitałowej
31.12.2021
Aktywa 186 401 130 908 96 341 413 650
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 285 285
Aktywa niealokowane 4 151
Suma aktywów 186 401 131 193 96 341 418 086
Zobowiązania 267 713 79 132 33 175 380 020
Zobowiązania niealokowane 373
Suma zobowiązań 267 713 79 132 33175 380393

Informacja o obszarach geograficznych

Jako uzupełniający, Grupa PKO Banku Polskiego S.A. stosuje podział na obszary geograficzne.

Działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Ukrainy przez Grupę Kapitałową KREDOBANK SA, „Inter-Risk Ukraina” spółkę z dodatkową odpowiedzialnością, Finansową Kompanię „Prywatne Inwestycje” sp. z o.o. i Finansową Kompanię „Idea Kapitał” sp. z o.o, jak również na terenie Szwecji przez PKO Finance AB oraz PKO Leasing Sverige AB, na terenie Irlandii przez Polish Lease Prime 1 DAC1. Dodatkowo PKO Bank Polski S.A. posiada zagraniczne oddziały korporacyjne na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.

Dla celów prezentacyjnych wyniki spółek prowadzących działalność na terenie Szwecji i Irlandii oraz wyniki oddziałów Banku działających na terenie Niemiec, Czech i Słowacji, ze względu na ich wpływ na skalę działalności Grupy Kapitałowej, ujęto w segmencie „Polska”.

Wyniki spółek ujętych w obszarze „Ukraina” uwzględniają transakcje wzajemne realizowane z innymi spółkami Grupy Kapitałowej działającymi na terenie Ukrainy. Transakcje wzajemne z pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej oraz korekty konsolidacyjne zaprezentowane zostały w wynikach obszaru „Polska”.

2022 Polska Ukraina Razem
Wynik z tytułu odsetek 11 538 275 11 813
Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 803 148 4 951
Wynik pozostały 501 7 508
Przychody z tytułu dywidend 51 51
Wynik na operacjach finansowych 358 358
Wynik z pozycji wymiany (75) 2 (73)
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania instrumentów finansowych (27) 1 (26)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 194 4 198
Wynik na działalności biznesowej 16 842 430 17 272
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1 276) (225) (1 501)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (63) (63)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (1 914) (1 914)
Koszty działania, w tym: (7 664) (186) (7 850)
amortyzacja (989) (41) (1 030)
z tytułu obciążeń regulacyjnych (1 876) (13) (1 889)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (1 266) (1 266)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 71 71
Wynik segmentu (brutto) 4 730 19 4 749
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 416)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 333
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3 333

31.12.2022 Polska Ukraina Razem
Aktywa, w tym: 425 519 4 879 430 398
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 230 144 1 577 231 721
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 285 285
Suma aktywów 425 804 4 879 430 683
Zobowiązania, w tym: 390 883 4 365 395 248
Zobowiązania wobec klientów 335 443 4 139 339 582
Suma zobowiązań 390 883 4 365 395 248

2021 Polska Ukraina Razem
Wynik z tytułu odsetek 9 599 283 9 882
Wynik z tytułu prowizji i opłat 4 304 73 4 377
Wynik pozostały 750 24 774
Przychody z tytułu dywidend 12 12
Wynik na operacjach finansowych 64 64
Wynik z pozycji wymiany 424 12 436
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania instrumentów finansowych 202 4 206
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 48 8 56
Wynik na działalności biznesowej 14 653 380 15 033
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1 278) (31) (1 309)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (46) (46)
Koszty działania, w tym: (5 904) (213) (6 117)
amortyzacja (952) (46) (998)
z tytułu obciążeń regulacyjnych (630) (12) (642)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (1 079) (1 079)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 31 31
Wynik segmentu (brutto) 6 377 136 6 513
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 640)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 4 873
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (1)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 874

31.12.2021 Polska Ukraina Razem
Aktywa, w tym: 412 872 4 929 417 801
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 231 795 2 505 234 300
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 285 285
Suma aktywów 413 157 4 929 418 086
Zobowiązania, w tym: 376 063 4 330 380 393
Zobowiązania wobec klientów 318 670 3 626 322 296
Suma zobowiązań 376 063 4 330 380 393

Wyniki wyszukiwania