Raport Roczny 2022

18. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu prowizji i opłat niepodlegających rozliczeniu metodą efektywnej stopy procentowej ujmuje się w taki sposób, aby odzwierciedlić przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w kwocie, która odzwierciedla wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniem Grupy Kapitałowej– będzie uprawniona w zamian za te dobra lub usługi, zgodnie z pięciostopniowym modelem ujmowania przychodów.

Do przychodów prowizyjnych zaliczane są jednorazowo opłaty pobierane przez Grupę Kapitałową za wykonanie czynności niezwiązane bezpośrednio z powstaniem składnika aktywów finansowych, a także rozliczane liniowo opłaty za świadczenie usług przez Grupę Kapitałową. Do przychodów prowizyjnych zalicza się także opłaty i prowizje rozliczane w czasie metodą liniową, otrzymane od udzielonych kredytów i pożyczek o nieustalonych harmonogramach przyszłych przepływów pieniężnych, dla których nie można ustalić efektywnej stopy procentowej.

Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia Grupa Kapitałowa ustala w momencie zawarcia umowy, czy będzie spełniać zobowiązanie do wykonania świadczenia w miarę upływu czasu czy też spełni je w określonym momencie.

W pozycji przychody z tytułu prowizji ujmowany jest również:

  • wynik na działalności ubezpieczeniowej w linii „oferowanie produktów ubezpieczeniowych” patrz „Aktywa i zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej”;
  • wynik z tytułu leasingu operacyjnego, najmu krótkoterminowego, wynik na świadczeniu usług zarzadzania flotą w linii „leasing operacyjny i zarządzanie flotą” – patrz nota „Leasing”;
  • marża kursowa uwzględniona w kursach walut oferowanych klientom Banku w ramach świadczenia usług kupna/sprzedaży walut obcych w linii „marże na transakcjach wymiany walut”.

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT 2022 2021
Kredyty, ubezpieczenia, leasing operacyjny i zarządzanie flotą 1 584 1 354
udzielanie kredytów i pożyczek 840 796
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 574 456
leasing operacyjny i zarządzanie flotą 170 102
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska 795 813
obsługa funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie) 388 470
obsługa i sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych 26 36
prowadzenie działalności maklerskiej 381 307
Karty 1 989 1 522
Marże na transakcjach wymiany walut 811 582
Rachunki bankowe i pozostałe 1 336 1 325
obsługa rachunków bankowych 957 991
operacje kasowe 84 71
obsługa masowych operacji zagranicznych 102 88
zlecenia klientowskie 63 57
usługi powiernicze 9 10
Inne 121 108
Razem, w tym: 6 515 5 596
z tytułu przychodów od instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5 607 4 776

Działalność powiernicza

Bank jest bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Rejestru Papierów Wartościowych (NBP). Podmiot dominujący prowadzi rachunki papierów wartościowych oraz obsługuje transakcje na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, świadczy usługi powiernictwa i pełni funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Aktywa przechowywane przez Podmiot dominujący w ramach świadczenia usług powierniczych, ze względu na niespełnienie definicji składnika aktywów Podmiotu dominującego, nie zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT 2022 2021
Kredyty i ubezpieczenia (100) (116)
prowizje poniesione na rzecz podmiotów zewnętrznych za sprzedaż produktów (20) (22)
kontrola inwestycji budowlanych i wycena nieruchomości (28) (42)
opłaty na rzecz Biura Informacji Kredytowej (23) (18)
obsługa kredytów (29) (34)
Fundusze inwestycyjne, emerytalne i działalność maklerska (47) (56)
Karty (1 257) (905)
Rachunki bankowe i pozostałe (160) (142)
usługi rozliczeniowe (56) (42)
prowizje za usługi operacyjne banków (16) (16)
wysyłka SMS (50) (54)
sprzedaż produktów bankowych (1) (2)
obsługa masowych operacji zagranicznych (22) (15)
inne (15) (13)
Razem (1 564) (1 219)

WYNIK Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO ORAZ ZARZĄDZANIA FLOTĄ 2022 2021
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego oraz zarządzania flotą 513 393
Koszty z tytułu leasingu operacyjnego oraz zarządzania flotą (95) (78)
Koszty amortyzacji rzeczowego majątku trwałego oddanego w leasing operacyjny (248) (213)
Wynik z tytułu leasingu operacyjnego oraz zarządzania flotą 170 102

Wyniki wyszukiwania