Raport Roczny 2022

40. Aktywa i zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Grupa Kapitałowa prezentuje działalność ubezpieczeniową w następujących pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej:

  • Aktywa z tytułu działalności ubezpieczeniowej są to należności z tytułu reasekuracji i udział reasekuratora w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych.

Należności z tytułu reasekuracji obejmują należności od reasekuratorów, brokerów reasekuracyjnych wynikające z zawartych umów reasekuracji biernej. Należności z tytułu reasekuracji są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wyznaczany jest w oparciu o stan rezerw brutto oraz warunki określone w umowach reasekuracyjnych. Tym samym, podobnie jak w przypadku rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, większość udziału reasekuratora w rezerwach jest wyznaczana w oparciu o metody indywidualne. W przypadku udziału reasekuratora wyznaczanego na poziomie danych zagregowanych, stosowana jest granulacja obliczeń umożliwiająca właściwe uwzględnienie parametrów umowy reasekuracyjnej, np. zdefiniowanie umowy reasekuracyjnej na poziomie roku szkodowego lub roku polisowego. Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wyznaczany jest w sposób adekwatny i ostrożny.

  • Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej obejmują rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na pokrycie bieżących i przyszłych roszczeń oraz kosztów, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia, tj.: z tytułu składek, na ryzyka niewygasłe, na niewypłacone odszkodowania lub świadczenia, na premie i rabaty dla ubezpieczonych, ubezpieczeń na życie oraz inne, a także odroczone prowizje reasekuracyjne oraz zobowiązania z tytułu reasekuracji.

Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe tworzy się na pokrycie bieżących i przyszłych roszczeń oraz kosztów, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia. Rezerwy obejmują zarówno zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, ale nie zostały jeszcze rozliczone, jak również zdarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości. W większości przypadków rezerwy tworzone są metodą indywidualną na poziomie poszczególnych polis lub szkód, a wyjątek stanowi m.in. rezerwa IBNR, która wyznaczana jest na poziomie homogenicznych grup ryzyka. Wszystkie rezerwy obliczane są przy zastosowaniu klasycznych metod aktuarialnych. Rezerwy uwzględniają nie tylko oczekiwane wypłaty odszkodowań i świadczeń oraz kosztów, ale także wszelkie inne przepływy pieniężne wynikające z zawartych umów ubezpieczenia, np. premie i rabaty. Rezerwy tworzone są w sposób adekwatny i ostrożny w taki sposób, aby zawierały pewien margines ryzyka.

Prowizje reasekuracyjne w części przypadającej na przyszłe okresy sprawozdawcze są rozliczane w czasie na zasadach obowiązujących przy tworzeniu rezerwy składek na udziale reasekuratora.

Zobowiązania z tytułu reasekuracji obejmują zobowiązania bieżące wobec reasekuratorów wynikających z rozliczeń dokonywanych na podstawie umów reasekuracji biernej. Zobowiązania z tytułu reasekuracji ujmowane są w wartości nominalnej i wyceniane wg kwoty wymaganej na dzień bilansowy.

  • Zobowiązania wobec klientów – „Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych”: Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych obejmują zobowiązania z tytułu produktów unit-linked, produktu „bezpieczny kapitał”, produktów strukturyzowanych oraz polisolokat. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający prezentowane są w linii zobowiązań z tytułu produktów ubezpieczeniowych wycenianych do wartości godziwej i zaprezentowanie w niej. Wycena tych rezerw bazuje na wartości korespondujących aktywów wycenianych do wartości godziwej. W pozycji wycenianych w zamortyzowanym koszcie wykazywane są pozostałe rezerwy z tytułu produktów inwestycyjnych, które są w większości kalkulowane metodami aktuarialnymi (rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy szkodowe itp.).

Grupa Kapitałowa ujmuje wynik na działalności ubezpieczeniowej w pozycji przychody z tytułu prowizji linia „oferowanie produktów ubezpieczeniowych”, który obejmuje przychody z tytułu składki, koszty działalności ubezpieczeniowej, odszkodowania wraz ze zmianą rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wpływ udziału reasekuratora w przedmiotowych pozycjach. Zasady rachunkowości dotyczące ujęcia przychodów prowizyjnych z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami opisane zostały w nocie „Przychody i koszty z tytułu odsetek”.

AKTYWO Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 31.12.2022 31.12.2021
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych 532 865
Należności z tytułu reasekuracji 23 46
Razem 555 911

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 31.12.2022 31.12.2021
Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe 1 281 1 233
Odroczone prowizje reasekuracyjne 426 725
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 25 50
Razem 1 732 2 008

Wyniki wyszukiwania