Raport Roczny 2022

19. Przychody z tytułu dywidend

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w dniu ustalenia praw udziałowców/akcjonariuszy do ich otrzymania, jeżeli Grupa Kapitałowa jest uprawniona do otrzymania dywidendy, istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z dywidendą oraz wysokość dywidendy można wycenić w wiarygodny sposób.

Informacje finansowe

PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND 2022 2021
od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 1 1
od instrumentów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 50 11
Razem 51 12

Wyniki wyszukiwania