Raport Roczny 2022

20. Wynik na operacjach finansowych

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Wynik na operacjach finansowych zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaliczonych do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz efekt ich wyceny do wartości godziwej. W pozycji ujmowana jest również część nieefektywna zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla strategii zabezpieczających, w których instrumentem zabezpieczającym są kontrakty IRS, a także zyski i straty na instrumencie zabezpieczającym oraz na pozycji zabezpieczanej związane z zabezpieczanym ryzykiem (zabezpieczenie wartości godziwej).

Noty powiązane

Informacje finansowe

WYNIK NA OPERACJACH FINANSOWYCH 2022 2021
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 400 221
Instrumenty pochodne1 400 219
Instrumenty kapitałowe (2) 4
Dłużne papiery wartościowe 2 (2)
Instrumenty finansowe nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: (26) (126)
Instrumenty kapitałowe 11
Dłużne papiery wartościowe 8 (15)
Kredyty i pożyczki udzielone klientom (45) (111)
Rachunkowość zabezpieczeń (16) (31)
Razem 358 64
1 W tym z tytułu opcji na akcje i indeksy giełdowe 212 milionów PLN (w 2021 roku 25 milionów PLN).

Wyniki wyszukiwania