Raport Roczny 2022

38. Zobowiązania wobec klientów

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Klasyfikacja i wycena do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”. Szczegółowe zasady dotyczące „Zobowiązań z tytułu produktów ubezpieczeniowych” opisane zostały w nocie Aktywa i zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej”.

W zobowiązaniach wobec klientów zaprezentowano również korektę z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej dla zobowiązań wobec klientów stanowiących pozycję zabezpieczaną (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe”).

 

Informacje finansowe

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW Zobowiązania wobec gospodarstw domowych Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych Zobowiązania wobec jednostek budżetowych Razem
31.12.2022
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 778 5 783
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 5 5
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 778 778
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 263 033 58 634 17 188 338 855
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N, w tym: 180 298 40 290 16 224 236 812
rachunki oszczędnościowe i inne środki oprocentowane 41 953 12 933 11 615 66 501
Depozyty terminowe 82 127 17 748 913 100 788
Pozostałe zobowiązania 515 596 51 1 162
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 93 93
Zobowiązania wobec klientów (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 263 811 58 639 17 188 339 638
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe”) (56) (56)
Razem 263 755 58 639 17 188 339 582

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW Zobowiązania wobec gospodarstw domowych Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych Zobowiązania wobec jednostek budżetowych Razem
31.12.2021
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 067 1 067
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 1 067 1 067
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 244 545 56 854 19 830 321 229
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N, w tym: 204 465 45 991 19 731 270 187
rachunki oszczędnościowe i inne środki oprocentowane 57 213 16 585 13 301 87 099
Depozyty terminowe 39 201 10 125 76 49 402
Pozostałe zobowiązania 735 738 23 1 496
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 144 144
Zobowiązania wobec klientów (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 245 612 56 854 19 830 322 296
Razem 245 612 56 854 19 830 322 296

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2022 31.12.2021
Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 783 1 067
do 1 miesiąca 5
od 1 roku do 5 lat 1 2
powyżej 5 lat 777 1 065
Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 338 855 321 229
do 1 miesiąca 272 288 285 686
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 29 307 12 658
od 3 miesięcy do 1 roku 10 392 11 444
od 1 roku do 5 lat 21 520 5 932
powyżej 5 lat 5 348 5 509
Razem 339 638 322 296

ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG SEGMENTU KLIENTA 31.12.2022 31.12.2021
Zobowiązania wobec klientów (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 339 638 322 296
bankowości detalicznej i prywatnej 234 382 215 028
korporacyjne 55 812 58 389
firm i przedsiębiorstw 48 562 47 657
pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych) 882 1 222
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (nota „Rachunkowość zabezpieczeń i pozostałe instrumenty finansowe”) (56)
Razem 339 582 322 296

Wyniki wyszukiwania