Raport Roczny 2022

39. Otrzymane finansowanie

Raport Roczny 2022

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości: Klasyfikacja i wycena do kategorii jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w nocie „Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych”.

Informacje finansowe

OTRZYMANE FINANSOWANIE 31.12.2022 31.12.2021
Otrzymane kredyty i pożyczki od: 2 294 2 461
banków 309 740
międzynarodowych instytucji finansowych 1 972 1 706
innych instytucji finansowych 13 15
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych: 15 510 23 872
hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny SA 12 057 13 143
obligacje wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A. 1 265 3 474
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB 3 541
obligacje wyemitowane przez Grupę Kapitałową PKO Leasing S.A. 2 188 3 642
obligacje wyemitowane przez KREDOBANK S.A. 72
Zobowiązania podporządkowane 2 781 2 716
Razem 20 585 29 049

Wyniki wyszukiwania