Raport Roczny 2022

75.3. Leasingobiorca

Raport Roczny 2022

LEASINGOBIORCA – KWOTY DOTYCZĄCE LEASINGU UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2022 2021
Koszty związane z krótkoterminowymi umowami leasingowymi (7) (6)
Koszty związane z umowami leasingowymi aktywów o niskiej wartości, które nie są umowami krótkoterminowymi, koszty z tytułu podatku od towarów i usług niepodlegającego odliczeniu oraz koszty opłat eksploatacyjnych (79) (78)
Razem (86) (84)

Koszt odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu ujmowany jest w pozycji „Koszty z tytułu odsetek”, linia „leasing”.

Koszty amortyzacji w odniesieniu do aktywów z tytułu prawa do użytkowania ujmowany jest w pozycji „Koszty działania”, linia „Amortyzacja” a podział tych kosztów w podziale na klasy bazowego składnika aktywów prezentowany jest poniżej w tabelach „Rzeczowe aktywa trwałe z tytułu prawa użytkowania

Zobowiązanie z tytułu leasingu ujmowane jest w pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej „Pozostałe zobowiązania”, linia „zobowiązanie z tytułu leasingu”.

Analiza terminów wymagalności zobowiązań z tytułu leasingu oddzielnie od analiz terminów wymagalności innych zobowiązań finansowych prezentowana jest w nocie „Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych”, punkt „Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych”.

Poniższe tabele prezentują informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych z tytułu prawa użytkowania, które prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe”.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE z tytułu prawa użytkowania Grunty i budynki Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny Inne, w tym środki transportu Ogółem
2022
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 524 28 1 552
Nabycie 164 12 176
Likwidacja i sprzedaż (21) (21)
Inne 1 (2) (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 668 12 26 1 706
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (642) (4) (646)
Nabycie (230) (2) (232)
Inne 19 2 21
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (853) (2) (2) (857)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (5) (5)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (5) (5)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 877 24 901
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 810 10 24 844

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE z tytułu prawa użytkowania Grunty i budynki Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny Inne, w tym środki transportu Ogółem
2021
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 1 434 26 1 460
Nabycie 106 2 108
Likwidacja i sprzedaż (25) (25)
Inne 9 9
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 1 524 28 1 552
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (431) (431)
Amortyzacja okresu (232) (2) (234)
Likwidacja i sprzedaż 19 (1) 18
Inne 2 (1) 1
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (642) (4) (646)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (5) (5)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (5) (5)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 998 26 1 024
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 877 24 901

Wyniki wyszukiwania