Raport Roczny 2022

75.4. Leasingodawca – leasing operacyjny

Raport Roczny 2022

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ODDANE W LEASING OPERACYJNY Grunty i budynki Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny Inne, w tym środki transportu Ogółem
2022
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 13 1 1 782 1 796
Nabycie 892 892
Likwidacja i sprzedaż (461) (461)
Inne 41 41
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 13 1 2 254 2 268
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (2) (1) (419) (422)
Amortyzacja okresu (247) (247)
Likwidacja i sprzedaż 181 181
Inne (12) (12)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (2) (1) (497) (500)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (2) (1) (3)
Inne (1) (1)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (3) (1) (4)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 9 1 362 1 371
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 8 1 756 1 764

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ODDANE W LEASING OPERACYJNY Grunty i budynki Maszyny i urządzenia, w tym sprzęt informatyczny Inne, w tym środki transportu Ogółem
2021
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 13 2 1 545 1 560
Nabycie 687 687
Likwidacja i sprzedaż (1) (490) (491)
Inne 40 40
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 13 1 1 782 1 796
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (2) (1) (388) (391)
Amortyzacja okresu (212) (212)
Likwidacja i sprzedaż 190 190
Inne (9) (9)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (2) (1) (419) (422)
Odpisy aktualizujące na początek okresu (1) (1)
Utworzenie w okresie (1) (1)
Inne (1) (1)
Odpisy aktualizujące na koniec okresu (2) (1) (3)
Wartość bilansowa netto na początek okresu 10 1 1 157 1 168
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 9 1 362 1 371

ŁĄCZNA KWOTA PRZYSZŁYCH OPŁAT LEASINGOWYCH Z TYTUŁU NIEODWOŁALNEGO LEASINGU OPERACYJNEGO – LEASINGODAWCA 31.12.2022 31.12.2021
Dla okresu:
do 1 roku 344 307
od 1 do 2 lat 213 194
od 2 do 3 lat 106 85
od 3 do 4 lat 34 21
od 4 do 5 lat 5 4
powyżej 5 lat 1
Razem 702 612

Dla umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły do 38 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Wyniki wyszukiwania