Raport Roczny 2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Raport Roczny 2022

ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 grudnia 2022 roku
Kapitał zakładowy Kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące, razem Kapitał własny ogółem
Kapitały rezerwowe Skumulowane inne dochody całkowite Kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite
Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Pozostałe kapitały rezerwowe
Wartość na początek okresu 1 250 23 003 1 070 6 968 (5 728) 25 313 6 270 4 874 37 707 (14) 37 693
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych 4 874 (4 874)
Dywidenda (2 288) (2 288) (2 288)
Dochody całkowite (3 303) (3 303) 3 333 30 30
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał 82 123 205 (205)
Wartość na koniec okresu 1 250 23 085 1 070 7 091 (9 031) 22 215 8 651 3 333 35 449 (14) 35 435

ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 grudnia 2021 roku
Kapitał zakładowy Kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite Niepodzielony wynik finansowy Wynik okresu bieżącego Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, razem Udziały niekontrolujące, razem Kapitał własny ogółem
Kapitały rezerwowe Skumulowane inne dochody całkowite Kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite
Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Pozostałe kapitały rezerwowe
Wartość na początek okresu 1 250 29 519 1 070 3 137 1 363 35 089 6 142 (2 557) 39 924 (13) 39 911
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych (2 557) 2 557
Dochody całkowite (7 091) (7 091) 4 874 (2 217) (1) (2 218)
Pokrycie straty z lat ubiegłych (2 944) (2 944) 2 944
Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał 184 75 259 (259)
Utworzenie funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych (6 700) 6 700
Wartość na koniec okresu 1 250 23 003 1 070 6 968 (5 728) 25 313 6 270 4 874 37 707 (14) 37 693

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU Skumulowane inne dochody całkowite
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenie aktywów netto w podmiotach zagranicznych Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Razem
Wartość na początek okresu (17) (1 785) (3 699) (4) (14) (209) (5 728)
Dochody całkowite (18) (1 676) (1 519) 4 (7) (87) (3 303)
Wartość na koniec okresu (35) (3 461) (5 218) (21) (296) (9 031)

ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU Skumulowane inne dochody całkowite
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite Zabezpieczenie przepływów pieniężnych Zabezpieczenie aktywów netto w podmiotach zagranicznych Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Razem
Wartość na początek okresu (4) 1 293 355 (21) (260) 1 363
Dochody całkowite (13) (3 078) (4 054) (4) 7 51 (7 091)
Wartość na koniec okresu (17) (1 785) (3 699) (4) (14) (209) (5 728)

Wyniki wyszukiwania