Raport Roczny 2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Raport Roczny 2022

Nota 31.12.2022 31.12.2021
AKTYWA 430 683 418 086
Kasa, środki w Banku Centralnym 31 15 917 11 587
Należności od banków 32 16 101 9 010
Pochodne instrumenty zabezpieczające 33 1 042 933
Pozostałe instrumenty pochodne 33 13 162 10 903
Papiery wartościowe 34 135 632 135 440
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 35 7
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 36 231 721 234 300
Aktywa z tytułu działalności ubezpieczeniowej 40 555 911
Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny 75 1 764 1 371
Rzeczowe aktywa trwałe 42 2 917 3 108
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 43 10 18
Wartości niematerialne 41 3 527 3 463
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 44 285 285
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 52 36
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 5 187 4 116
Inne aktywa 45 2 804 2 605

Nota 31.12.2022 31.12.2021
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 430 683 418 086
Zobowiązania 395 248 380 393
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 9 8
Zobowiązania wobec banków 37 3 011 3 821
Pochodne instrumenty zabezpieczające 33 7 469 4 806
Pozostałe instrumenty pochodne 33 12 978 11 008
Zobowiązania wobec klientów 38 339 582 322 296
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 40 1 732 2 008
Otrzymane kredyty i pożyczki 39 2 294 2 461
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 39 15 510 23 872
Zobowiązania podporządkowane 39 2 781 2 716
Pozostałe zobowiązania 46 7 014 5 366
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 765 18
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 13 356
Rezerwy 47 2 090 1 657
KAPITAŁ WŁASNY 69 35 435 37 693
Kapitał zakładowy 1 250 1 250
Kapitały rezerwowe i skumulowane inne dochody całkowite 22 215 25 313
Niepodzielony wynik finansowy 8 651 6 270
Wynik roku bieżącego 3 333 4 874
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 35 449 37 707
Udziały niekontrolujące (14) (14)

Wyniki wyszukiwania