Raport Roczny 2022

39.3. Zobowiązania podporządkowane

Raport Roczny 2022

Rodzaj zobowiązania Rodzaj oprocentowania Wartość nominalna Waluta Okres Wartość bilansowa
31.12.2022 31.12.2022
Obligacje podporządkowane WIBOR 6M+0,0155 1 700 PLN 28.08.2017 – 28.08.2027 1 752 1 710
Obligacje podporządkowane WIBOR 6M+0,0150 1 000 PLN 05.03.2018 – 06.03.2028 1 029 1 006
Razem 2 781 2 716

 

Obligacje podporządkowane zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Grupy Kapitałowej (Tier 2). Z uwagi na niesprzyjającą sytuację rynkową, 1 sierpnia 2022 roku została podjęta decyzja o rezygnacji z wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez Bank 28 sierpnia 2017 roku. W tym samym dniu Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. zdecydował o niekontynuowaniu prac zmierzających do emisji przez Bank obligacji podporządkowanych w formacie obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu (26 kwietnia 2022 roku została podjęta uchwała Zarządu Banku o wyrażeniu zgody na emisję tego rodzaju obligacji).

8 sierpnia 2022 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji przez Bank jako emitenta (program Euro Medium Term Notes – „Program EMTN”), o wartości do 4 mld euro (EUR). W ramach Programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych Banku. Emitowane w ramach Programu EMTN obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme. Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

16 grudnia 2022 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała rating (P)Baa3 dla Programu EMTN, w ramach niezabezpieczonych obligacji oznaczonych jako Senior Non Preferred.

20 grudnia 2022 roku został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu Prospekt do programu EMTN.

1 lutego 2023 roku, w ramach emisji inauguracyjnej spod Programu EMTN, Bank wyemitował 3-letnie obligacje uprzywilejowane w formacie „Senior Preferred Notes” o łącznej wartości 750 mln EUR, z możliwością wykonania wcześniejszego wykupu po dwóch latach od emisji. Kupon emisji jest stały, na poziomie 5,625%, płatny rocznie do daty wcześniejszego wykupu, a po tym czasie zmienny, z płatnościami kwartalnymi. Agencja Moody’s Investors Service przyznała emisji rating na poziomie A3. Obligacje dopuszczone zostały do obrotu ma rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Wyniki wyszukiwania