Raport Roczny 2022

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Raport Roczny 2022

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota 2022 2021
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 333 4 873
Inne dochody całkowite (3 303) (7 091)
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (3 296) (7 098)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto 33 (1 519) (4 054)
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto (1 901) (5 003)
Podatek odroczony 29 382 949
Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto podmiotu zagranicznego 33 4 (4)
Wartość godziwa aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, netto 33 (1 676) (3 078)
Aktualizacja wartości godziwej, brutto (2 112) (3 601)
Zyski/straty przeniesione do rachunku zysków i strat (z tytułu zbycia) 41 (201)
Podatek odroczony 33 395 724
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (87) 51
Udział w innych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (18) (13)
Pozycje, które nie mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (7) 7
Zyski i straty aktuarialne, netto (7) 7
Zyski i straty aktuarialne, brutto (9) 9

Wyniki wyszukiwania